Egy szilárd pont

Adjatok egy szilárd pontot és kimozdítom sarkaiból a világot!*

Jézus az a kő, amely szegletkő lett! (ApCsel 4,11:Zsolt 118,22)
Ki kőszikla a mi Istenünkön kívül? (Zsolt 18,32b)

Arkhimédesz! Jézus a biztos szikla, ő a szegletkő! Ha rajta állsz kimozdíthatod a sarkaiból a világot!

Tudjátok Kedveseim, Arkhimédész nagyon szerette az emelőket és hihetetlen dolgokat tudott a segítségükkel megmozdítani.

Neki nem volt alkalma kipróbálni, de előttünk ott áll a lehetőség, hogy ha Jézusra támaszkodunk és a bizalmunkat belé vetjük, kimozdítsuk a sarkaiból a világot! Hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére!


*Arkhimédész

  • charisz

Jobb félni, mint...?

Semmitől sem félek annyira, mint a félelemtől. *

Ahol Isten szerete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiszorít belőlünk. Ha valaki fél, igazában attól fél, hogy Isten meg fogja büntetni. Az ilyen ember azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen. (1Jn 4,18)**

Legyen áldott az Úr, Izrael Istene, mert megadja nekünk, hogy miután megszabadít minket ellenségeinktől, félelem nélkül szolgáljunk neki. (Lk1,68a.73b.74)**

Jöjj el Úr Jézus és a Te tökéletes szereteteddel szoríts ki belőlünk minden félelmet!

 


* Montaigne
** Felhasználva az Újszövetség – Egyszerű fordítás
Copyright © 2003 World Bible Translation Center, Inc., engedélyével

  • charisz

Idegen tollak

Idegen tollakkal csak ékeskedni lehet, repülni nem. *

Jézus így figyelmeztet: Nem mindenki, aki azt mondja nekem: „Uram, Uram!”, megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van. Sokan mondják majd nekem azon a napon: „Uram, Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk démonokat, és nem a te nevedben tettünk sok csodát?” Akkor majd kijelentem nekik: „Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem ti, akik törvénytelenséget cselekedtetek!” (Mt 7,21-23)

Lehet prófétáló tehetségünk, ismerhetjük akár az összes titkot és minden tudományt, és legyen bár olyan teljes a hitünk, hogy a hegyeket áthelyezzük, ha nem tesszük meg azt, amit Jézus mond nekünk, csak idegenek vagyunk.

Tegyük meg, amit mond, érdemes!

 

 

* Király Dezső

  • charisz

Gumicsirke, szerintem.

Milyen sztorikat szeretek? A jó sztorikat szeretem, érted? *

Naná, hogy a partraszállós, az nagyon jó:
Antióchosz megszállta Dórát százhúszezer fegyveressel és nyolcezer lovassal, és bekerítette a várost. A tenger felől a hajók támadtak, így szárazon és vízen szorongatta a várost; a ki- és bejárást mindenki elől elzárták. (1Makk 15,13k)
Spinés, kémes:
Erre Józsue, Nún fia, elküldött titokban két kémet Sittímből és azt mondta nekik: »Menjetek és vegyétek szemügyre a földet és Jerikó városát.« - Azok el is mentek és betértek egy erkölcstelen nő házába, akit Ráhábnak hívtak és megpihentek nála. – (Józs 2,1)
Histórikus kardélrehányós:
Júda fiai ugyanis hadakoztak Jeruzsálem ellen, bevették, lakóit kardélre hányták, és az egész várost felgyújtották. (Bír 1,8)
Maffiás:
A harmadik napon azonban, amikor a legsúlyosabb a sebek fájdalma, íme, Jákob két fia, Simeon és Lévi, Dína fivérei kardot ragadtak, sértetlenül bementek a városba, és megöltek minden férfit. Megölték Hémort és Szíchemet is, Dínát pedig, a nővérüket elvitték Szíchem házából. A megöltek fölött berohant Jákob többi fia is, és kipusztították a várost, hogy bosszút álljanak a megbecstelenítésért. (Ter 34,25-27)
Gondolatolvasós ””csajozós””:
Az asszony erre kijelentette: »Nincs férjem.« Jézus ezt válaszolta: »Jól mondtad: „Nincs férjem”. Mert öt férjed volt, és akid most van, az sem férjed. Ezt helyesen mondtad.« (Jn 4,17k)
Cápás őrület:
Azzal megfogták Jónást és a tengerbe dobták, és megszűnt a tenger háborgása. Erre az Úr egy nagy halat rendelt oda, hogy elnyelje Jónást; és Jónás a hal gyomrában volt három nap és három éjjel. (Jón 1,15. 2,1)
Kaland:
Mózes pedig apósának, Jetrónak, Mádián papjának a juhait legeltette. Egyszer, amikor behajtotta a nyájat a puszta belsejébe, eljutott Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor lángol, de nem ég el. (Kiv 3,1k)
Romantikus, hősszerelmes:
Hét esztendeig szolgált tehát Jákob Ráchelért, és ez csak néhány napnak tűnt neki nagy szeretetében. (Ter 29,20)
Katasztrófa:
Ekkor az Úr kénkövet és tüzet hullatott az Úrtól az égből Szodomára és Gomorrára, és elpusztította Isten ezeket a városokat, és az egész környéket, a városok minden lakóját, s a föld minden növényét. (Ter 19,24k)
Tankos romantikus:
A fáraó vett hatszáz válogatott harci szekeret, és minden egyéb harci szekeret, amely Egyiptomban volt, és mindegyikbe harcosokat helyezett. (Kiv 14,7)
Szuperhősös:
Erre Sámsont megszállta az Úr lelke, s úgy széttépte az oroszlánt, mintha csak egy gödölyét tépett volna darabokra, pedig egyáltalán semmi sem volt a kezében. Apjának és anyjának azonban nem akarta elmondani a dolgot. (Bír 14,6)
Sci-fi, sci-fi minden mennyiségben:
Láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet Istentől leszállni az égből, mint a férjének felékesített menyasszonyt (Jel 21,2)
Inváziós:
Erre Mózes kinyújtotta botját Egyiptom földje fölé, az Úr pedig forró szelet küldött azon az egész napon és éjszakán át. Amikor reggel lett, a forró szél előhozta a sáskákat. Megszállták Egyiptom egész földjét, és leszálltak az egyiptomiak egész területére oly nagy számban, hogy annyi sem azelőtt nem volt, sem azután nem lesz. Ellepték a föld egész színét, és elsötétedett a föld. Felfalták a föld füvét és a fák minden gyümölcsét, amelyet a jégeső meghagyott, úgyhogy nem maradt semmi zöld sem a fákon, sem a mező füvén egész Egyiptomban. (Kiv 10,13-15)
Csajozós:
Történt, hogy Dávid egyik délután felkelt fekvőhelyéről és a királyi palota tetején sétált és a tetőről meglátott egy asszonyt, aki ott szemben fürdött. Az asszony igen szép volt. Erre elküldött a király, tudakozódott, hogy ki az az asszony. Azt jelentették neki, hogy Batseba, Eliám lánya, a hetita Uriás felesége. (2Sám 11,2-3)
Üldözős:
Történetesen Absalom is Dávid szolgái elé került. Öszvéren nyargalt ugyanis, s amikor az öszvér egy sűrű és nagy cserfa alá jutott, Absalom fennakadt fejénél fogva a cserfán, s amíg ő függött ég és föld között, az öszvér, amelyen ült, továbbhaladt. (2 Sám 18,9)
Kovbojos:
Majd azt mondta Sámuel Izájnak: »Ez az összes fiad?« Ő azt felelte: »Hátra van még a legkisebbik, az a juhokat legelteti.« Azt mondta erre Sámuel Izájnak: »Küldj érte, s hozasd el, mert addig nem telepszünk le, amíg ide nem jön.« (1Sám 16,11)
Horror:
A sáskák alakja harcrakész lovakhoz hasonlított, és fejükön mintegy aranyhoz hasonló korona volt. Az arcuk olyan volt, mint az emberek arca. A hajuk olyan volt, mint az asszonyok haja, és fogaik, mint az oroszlánok fogai. A mellvértjük olyan volt, mint a vaspáncél, és a szárnyuk zúgása, mint a harcba száguldó nagyszámú lovas szekér zúgása A skorpióéhoz hasonló farkuk volt, és fullánk volt a farkukban, ebben pedig hatalom, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig. (Jel 9,7-10)

Dráma:
Mivel az asszony látta, hogy a fa evésre jó, szemre szép és tekintetre gyönyörű, vett a gyümölcséből, evett, adott a férjének is, és ő is evett. (Ter 3,6)
Megmentős:

Az Emberfia ugyanis azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. (Lk 19,10)


Szerintem ez egyszerű! Szereted a jó sztorikat? Akkor Te szereted a Szentírást, meg a Jézus Krisztust!

 

* Az RTL Klub reklámja: http://www.online.rtlklub.hu/szerintem/ (szélessávon!)

  • charisz

János kurzus

A János kurzus, amelyen 2004. nyarán részt vettem, életem egyik legfelrázóbb eseménye volt. Már két éve adtam át életem Jézusnak, de sajnos senki nem volt, aki elmondta volna, mit jelent pontosan Jézus tanítványának lenni ma. Úgy mentem el erre a kurzusra, hogy jól tudtam, nekem már nincs hova mennem. Mégis tele voltam kérdésekkel és sebekkel. És ott minden kérdésemre választ kaptam, rengeteg tapasztalatom került rendszerbe, és átláthattam, megérthettem életem utóbbi két évének történéseit. De a legnagyobb, ami velem történt, az egy hatalmas Isten-élményből fakadó belső gyógyulásom volt. A két év alatt először hagytam magam igazán szeretni Istennek. Megtapasztaltam milyen szabadon szerelmesnek lenni a Mesterbe, és megrészegedni az Ő végtelen csodálatosságától.

Epilepsziás vagyok. Gondolom ismeritek ezt a betegséget. Elég sok típusa van; nekem nagy rohamos epilepsziám van. Nem ez a legszebb dolog, amit emberi szem láthat a világon. Ez már egészen kicsi korom óta rányomta bélyegét az önértékelésemre. És Jézus megmutatta, hogy Ő úgy tart csodálatosnak, ahogy vagyok. És akkor is ugyanazzal a szerelemmel szeret és gyönyörködik bennem, ha mások megijednek, félnek, netán undorodnak tőlem, mert rohamom van.

Jézus az egyetlen Mesterem, és Ő szeret engem, mindig velem van. Felszabadított és meggyógyított, hogy én is szabadon szerethessem és követhessem Őt örökre.

„… mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas…” /Lk. 1, 49/ Bizony nagyobb csoda volt ez nekem, mintha a betegséget vette volna el!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A világ legcsodálatosabb dolga, ami egy emberrel történhet, az az, hogy Jézus Krisztus tanítványa lesz. Bátorítok mindenkit, hogy menjen el a János kurzusra, hogy a Mester a fülébe súghassa a titkot…!

  • nabi

Nem egy eszme, tény!

Mivel a feltámadás nem egy eszme, hanem tény, ezért a kereszténység nem egy ideológia, hanem maga az élet. *

Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor értelmetlen a mi igehirdetésünk, és értelmetlen a ti hitetek is! (1Kor 15,14)

A közhiedelemmel ellentétben Jézus nem egy, a vallásalapítók közül, aki szép eszméket képviselt, csak sajnos belehalt!

Jézus Krisztus ugyan meghalt a kereszten, de Isten feltámasztotta őt!

Ez a lényeg, emiatt más! Mert mit várhatunk egy 2000 éve halott zugprédikátortól?!

De az élő Jézus új életet ad, és az életünk értelmet nyer!


* Kirkegaard

  • charisz

Sötét bevonat

A halál az a sötét bevonat, amely nélkül semmit semmit sem láthatnánk a tükörben. *

Most ugyanis tükör által, homályosan látunk, akkor pedig majd színről színre. (1Kor 13,12)

Életünk legnagyobb kalandja még előttünk van, a nagy találkozás, készüljünk fel rá! Más az életünk, ha azt hisszük, hogy a halál, pont a mondat végén, és más ha azt hisszük, kettőspont.**


*Saul Bellow amerikai író, Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. Mandátum (1990)
**Gyökössy Bandi bácsi után szabadon

  • charisz

Emmausz kurzus Budapesten

Ha
- szeretnéd, hogy égjen a szíved az Ige iránt
- szeretnél az Igével szorosabb kapcsolatba kerülni
- nyitott a szíved az Ige szavára,
akkor várunk szeretettel az EMMAUSZ-KURZUSON

Kezdés: 

2005. március 3., csütörtök 16.30 –

Befejezés: 

2005. március 6., vasárnap 15.00 –

Jelentkezési határidő: 

2005. február 21., hétfő

Iktatószám/Azonosító: 

HU-05-10
  • mictyko

Fülöp kurzus Ménfőcsanakon

A kurzus az Új Életről szól. Célja, hogy találkozz a názáreti Jézus Krisztussal és hogy újjászüless a Szentlélek által. Sokan járnak templomba, közösségbe úgy, hogy még nem találkoztak igazán Jézus Krisztussal, vagy nem köteleződtek el véglegesen mellette. Ha te is ilyen vagy, vagy csak szeretnéd végre hallani Jézus örömhírét – csak erről fogsz ugyanis hallani – gyere el és vegyél részt rajta!

Kezdés: 

2005. február 25., péntek 17.00 –

Befejezés: 

2005. február 27., vasárnap 15.00 –

Jelentkezési határidő: 

2005. február 11., péntek

Iktatószám/Azonosító: 

HU-05-1
  • Jóbel

Oldalak