Templomőri jelentés

Svájci gárdisták

 „Jézus… korán reggel ismét megjelent a templomban, ahol az egész nép köréje sereglett…Az írástudók és a farizeusok odavittek hozzá egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították…az ilyeneket meg kell kövezni…azok egymás után elmentek…»Én sem ítéllek el. Menj, és többé már ne vétkezzél!«”

Jn 8,1–11

Jeruzsálemi Templomőrség Parancsnoksága
Jeruzsálem

Tisztelt Parancsnok Úr!

A személyesen kézbesített írásbeli kérelmére ezúton tájékoztatom a múlt héten a lombsátoros ünnep hatodik, utolsó előtti napján történtekről, arról a nem mindennapi dologról, hogy hogyan maradhatott büntetlenül az az asszony, akit őrtársammal házasságtörésen értünk.

A fenti napon társammal már 36 órája voltunk őrségben. Elöljárónk az ünnep vége felé közeledve megduplázta a szolgálatban levők létszámát, és bennünket is 48 órás készenlétre osztott be. Ezt a lépést a tetőfokára hágott hangulat és a szokatlanul nagy tömeg mellett különösen az a tény indokolta és tette szükségszerűvé, hogy a názáreti származású Jézus nevet viselő rabbi és próféta a városban tartózkodott, és tudvalevő, hogy tanításai megosztják Jeruzsálemet. Így egy esetlegesen kialakuló helyi összecsapás vagy bármilyen rendbontás esetén készen álltunk hatékonyan fellépni.

Társammal délelőtt 10 óra körül a templom keleti oldala felőli utcákon teljesítettünk szolgálatot, mikor is furcsa hangokra lettünk figyelmesek az egyik lombokból és ágakból összetákolt kalyiba felől. A helyszínre érkezve „in flagranti”, házasságtörésen értünk egy köztiszteletben álló családból származó asszonyt és egy számunkra ismeretlen férfit. Társammal biztosak voltunk a házasságtörés bűnének elkövetésében, hiszen az asszonyt mindketten ismertük.

A tetten érés következtében a férfi elszaladt, míg az asszonyt sikerült elfogni. Tettestársa után érdeklődve az asszony a férfit nem kívánta megnevezni, és egyetlen kérdésünkre sem volt hajlandó válaszolni.

Mivel a mózesi törvény kimondja – „ha valaki paráználkodik másnak a feleségével és házasságtörést követ el felebarátja feleségével: halállal lakoljon a házasságtörő férfi is, a házasságtörő asszony is” (Lev 20,10) – az elfogott asszonyt a fenti váddal a szabályoknak és előírásoknak megfelelően a farizeusokhoz és írástudókhoz vittük, hogy ítélkezzenek felette.

Vallási elöljáróinknál némi egyet-nem-értést tapasztaltunk abban a kérdésben, hogy kíséretükben vigyük a vádlottat a templomhoz, ahol a Názáreti Jézus tanít. Különösen Nikodémus farizeus ellenezte ezt a döntést.
A templomba érkezve egy esetleges botrányt és zendülést megelőzendő, társamat arra kértem, hogy hozzon erősítést, mivel a helyszínen több százan voltak, akik a rabbi tanítását hallgatták. A farizeusok felhívására az asszonyt középre állítottam, míg ők tudatták Jézussal a vádat, és megkérdezték tőle, hogy ő hogyan ítélkezne.

A názáreti rabbi válaszát várva néma csend lett a templomtéren. Én feszülten figyeltem, és szemem az asszonyon tartottam, hogy nehogy megszökjön úgy, mint a tettestársa. Jézus azonban nem válaszolt, hanem leguggolva ujjával a földre írt. Sajnos a szöveget nem állt módomban elolvasni, mivel messzire álltam tőle, továbbá úgy gondoltam, hogy a rabbi csak a figyelmem akarja elterelni, hogy az asszonynak lehetősége legyen a helyszínről elfutni, majd az ünnepi forgatagban elvegyülni, hogy ne találjuk meg.

Közben a templom keleti oldala felé pillantottam, vártam, hogy az őrtársam jöjjön az erősítéssel, és azon gondolkodtam, hogy vajon helyesen döntöttem-e, hogy őt elküldtem, és egyedül maradtam a vádlottal.

Majd tompa puffanásokra lettem figyelmes, és a názáreti rabbi egy mondata ütötte meg a fülemet: „Aki közületek bűn nélkül van, az vesse rá az első követ.” Majd láttam, hogy a farizeusok és az írástudók egyenként eltávoztak a helyszínről.

Ekkor zavarba jöttem, és nem tudtam, hogy mit tegyek, hiszen semmilyen parancsot vagy felsőbb utasítást nem kaptam a vádlottra vonatkozóan. Őrtársam sem érkezett meg az erősítéssel, így egyedül kellett döntést hoznom ebben a szokatlan helyzetben. Mindeközben Jézus számomra tisztán hallhatóan és érthetően mondta az asszonynak, hogy menjen el, és többé ne vétkezzen.

A fentiek után én sem álltam az asszony útjába, hiszen vallási elöljáróink, a törvénymagyarázók és írástudók sem mondtak ki felette ítéletet, így nem volt mit végrehajtani. Megjegyzendő a jelenlevő tömeg kulturált viselkedése – sem a történtek alatt, sem pedig azután rendbontást vagy arra utaló előkészületet, kísérletet nem tapasztaltam.

Végezetül engedtessék meg egy magánvélemény: nagyon különös ez a Názáreti Jézus rabbi, legfőképp azért, mert egy ács fiaként honnan van bátorsága és hatalma a farizeusokat és az írástudókat így félreállítani, és a törvényeinket semmibe venni, ahogyan azt a fenti történés mutatja. Nem volt alkalmam még hallani a tanítását, de a népből sokan úgy hiszik, hogy ő a Messiás, ezért ajánlatos lenne odafigyelni rá!

Kelt: Jeruzsálem, a lombsátoros ünnep után 4 nappal.

Tisztelettel:

a Jeruzsálemi Templomőrség egyik tagja

Perjési Anita

  • Anita