Menni alig tud, mégis fut a pápa

Az eltelt években számtalanszor megismételtem új evangelizációra szólító felhívásomat. Most is megismétlem ezt, főként annak bizonyítása érdekében, hogy fel kell elevenítenünk a kezdetek lendületét, át kell adnunk magunkat a Pünkösd utáni apostoli igehirdetés hevének. Pál lángoló érzelmeit kell felszítanunk magunkban, aki így kiáltott: „Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1 Kor 9,16).

Ez a szenvedély bizonyosan feltámasztja majd az Egyházban az új missziós lelkületet, amely nem „specialisták” csoportjának lesz fenntartva, hanem Isten népének minden tagját felelősséggel elkötelezi majd. Aki valóban találkozott Krisztussal, az nem őrizheti meg őt önmagának, hanem hirdetnie kell. Új apostoli lendületre van szükség, amelyet - mint minden megkeresztelt és megbérmált hívőt kötelező erőt - a keresztény közösségek és csoportok mindennapos feladataként élünk meg...

Novo Millennio Ineunte - II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő nagy jubileuma végén; 40. pont
  • Anita

Hozzászólások

II. János Pál Ex corde

II. János Pál Ex corde Ecclesiae apostoli rendelkezés a katolikus egyetemekről 1990. VIII. 15. 4. Evangelizáció 48. Az Egyház elsődleges küldetése az Evangélium hirdetése oly módon, hogy minden egyénben és társadamikulturális összefüggésben, melyben az egyének élnek, cselekszenek, kapcsolatot tartanak egymással, létrehozza a hit és az élet közötti kapcsolatot. Az evangelizáció azt jelenti: "elvinni az Evangéliumot az emberiség minden rétegének, és befolyásával belülről átalakítani és megújítani az emberi nemet. . . Ez nemcsak az Evangél.ium nagyobb földrajzi kiterjedésben vagy több embernek való hirdetését jelenti, hanem hatással kell élnie, sőt az Evangélium erejével mintegy át kell alakítania az emberiség értékítéletét, meghatározó értékeit, érdeklődési területeit, gondolkodásmódját, ihletének forrását, életfelfogását, ha azok Isten Igéjével és a megváltás tervével ellentétesek".40 49. Jellegénél fogva minden katolikus egyetem jelentősen hozzájárul az Egyház evangelizációs munkájához. Élő, intézményes tanúja Krisztusnak ésaz ő üzenetének, fontos szerepet tölt be a világias kultúrákban és ott, ahol Krisztust és üzenetét alig ismerik. Ezenkívül is a katolikus egyetem minden alapvető tevékenysége kapcsolatos és összhangban van az Egyház evangelizációs küldetésével: a keresztény üzenet fényében folyó kutatás, melynek eredményeit az egyén és a társadalom szolgálatába állítja; a hittel telített oktatás, mely a hallgatókat képessé teszi az ésszerű és kritikus ítéletre, és tudatosítja az egyén transzcendens méltóságát; a szakmai képzés, melybe etikai értékek épülnek, és kialakítja az emberek és a társadalom szolgálatának igényét; kultúrával folytatott párbeszéd, melytől a hit érthetőbbé válik, és a teológiai kutatás, amely segít a hit mai nyelven való kifejezésében. "Pontosan azért, mert az Egyház egyre inkább tudatában van üdvözítői küldetésének a világban, azt kívánja, hogy ezek a központok szoros kapcsolatban álljanak vele, és jelen legyenek, tevékenykedjenek Krisztus hiteles üzenetének terjesztésében."41

II. János Pál pápa Üzen

II. János Pál pápa Üzenete a fiatalokhoz a XVIII. Ifjúsági Világnapra 2003. április 13-ra Kedves fiatalok, tudjátok: a kereszténység nem egy a vélemények között, és nem üres szavakból áll. A kereszténység maga Krisztus! Egy Személy, ő az Élő! Találkozni Jézussal, szeretni és megszerettetni másokkal Őt: íme, ez a keresztény hivatás. Máriát azért kapjátok ajándékba, hogy segítsen nektek egy új, igazabb, személyesebb kapcsolatra lépni Jézussal. Mária a példájával tanít meg arra titeket, hogyan kell szerető tekintettel nézni arra, aki előbb szeretett titeket. A maga közbenjárásával ő tanítványi szívet formál bennetek, hogy képesek legyetek a Fiú hallgatására, aki kinyilatkoztatja az Atya hiteles arcát és az ember igazi méltóságát. 6. Kedves fiatalok, egyedül Jézus ismeri a szíveteket, legmélyebb vágyaitokat. Egyedül Ő, aki mindhalálig szeretett titeket (vö. Jn 13,1), képes beteljesíteni vágyaitokat. Az örök élet szavai nála vannak, szavak, melyek értelmet adnak az életnek. Krisztuson kívül senki nem adhat nektek igaz boldogságot. Mária példáját követve mondjátok ki őneki feltétel nélküli ,,igen''-eteket. Ne hagyjatok helyet életetekben sem az önzésnek, sem a lustaságnak. Ma sokkal inkább szükség van arra, mint korábban, hogy ,,hajnalpír'' legyetek; hajnali fény és az evangélium új tavaszának hirdetői, melynek fakadó rügyeit már látni lehet. Az emberiségnek igen nagy szüksége van szabad és bátor fiatalok tanúságtételére, akik mernek az árral szemben haladni, s erővel és lelkesedéssel hirdetni Istenbe, az Úrba és Üdvözítőbe vetett hitüket. Ti is tudjátok, kedves fiatalok, hogy ez a küldetés nem könnyű. Sőt, teljességgel lehetetlen, ha valaki csak saját magára számít. De ,,ami az embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges'' (Lk 18,27; 1,37). Krisztus igazi tanítványai ismerik a tulajdon gyengeségüket, éppen ezért minden bizalmukat Isten kegyelmébe vetik, melyet osztatlan szívvel fogadnak, s meg vannak róla győződve, hogy nélküle nem tehetnek semmit (vö. Jn 15,5). Nem a képességek vagy a természetes adottságok jellemzik és különböztetik meg őket a többi embertől, hanem a szilárd elhatározás, hogy Jézust követve élnek. Legyetek az igazi tanítványok követői, miként ők Krisztus követői voltak. ,,Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a felséges örökség, amely övé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.'' (Ef 1,18-19.)