4. Vízió: KEKAKO

András az árbócrúdon kuksol és kémleli a messzeséget

Minden projekt minőségét víziójának világossága határozza meg. Egy projekt annyiban értékes, amennyiben a stratégiája arról ismert, hogy eléri célját.

A Szent András Evangelizációs Iskolának a víziója három bensőséges dimenzió egységén és együttműködésén alapszik.

Az evangelizáció tüzét három lángnyelv alkotja:

KE – kérügma
Minden idők evangelizációjának szíve és alapja, mert magát Jézust mutatja be.
KA – karizma
Az Úr hűségének jelei melyek által tapasztaljuk, hogy Jézus él.
KO – koinónia
Az evangelizáció gyümölcse és a környezet, ahol megéljük Isten Országát.

A Szent András Evangelizációs Terv az Evangélium három elemének egysége és integrációja. Ezek egymással való kapcsolata, nem csak összeadása a projekt lényege. Hirdetjük az üdvözítő Úr Jézust, a Szentlélek erejével és a karizmák használatával, hogy Krisztus Testét építsük a közösségben.

Ez az összekapcsolás megvolt az Apostolok Cselekedetei által leírt ősegyházban is.

Az apostolok pedig nagy erővel tettek tanúságot Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról. ApCsel 4,33

Amikor ezek a különálló elemek összeadódnak, az eredmény az erővel való evangelizáció. De amikor ezek az elemek kapcsolatai meghatványozódnak, az eredmény a nagy hatalommal való evangelizáció. Amikor ezeket az elemeket egyesítjük, létrejön Isten Országa.

A. Kérügmatikus dimenzió

a. Mi a kérügma?

Az Úr Jézus halálának hirdetése és feltámadásának megvallása, ami a keresztény élet alapja; ez az első lépés az újjászületés felé az evangelizáció folyamatában. Ezáltal az annyira egyszerű prédikáció által jelenvalóvá és hatékonnyá válik az üdvösség. Ezért kiált fel Szent Pál:

Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot! 1Kor 9,16
Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, mert Isten ereje az mindenkinek az üdvösségére, aki hisz. Róm 1,16
…úgy tetszett Istennek, hogy az igehirdetés oktalansága által üdvözítse a hívőket. 1Kor 1,21

b. A kérügma tartalma: JÉZUS

Dávid csillaga: Jézus, aki Megváltó, Úr, Messiás, mert meghalt, feltámadt és megdicsőült

c. A kérügma célja

Egy személyes és közösségi üdvösség, valamint társadalmi felszabadítás egy személyes találkozás által a feltámadott Jézussal, aki eltölt minket Szentlelkével, karizmáival, hogy hatalommal tegyünk tanúságot róla és felépítsük Isten Országát ebben a világban.

B. Karizmatikus dimenzió

„Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.”
Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölvétetett a mennybe, és ül az Istennek jobbja felől. Azok pedig elmentek és hirdették az igét mindenütt. Az Úr velük együtt munkálkodott, a tanítást az azt kísérő csodajelekkel megerősítette. Mk 16,17–20

a. Mik a karizmák?

A Lélek megnyilvánulásai, melyek a Jó Hír hirdetését kísérik, hogy jó közösség és Krisztus Testének jó építménye legyünk.

Maga az Urak Ura a Szentlélek, Ő az evangelizáció főszereplője és a karizmák forrása.

b. A karizmák célja

Hogy minden időkben építsük az Egyházat, megmutatva Isten erejét, szeretetét és hűségét.

c. Hogyan használjuk a karizmákat?

Mindig kapcsolódva Jézus Evangéliumának hirdetéséhez, mely a szentségi életben csúcsosodik ki.

Három láncszem: evangelizáció, karizma, szentségek

Ugyanazon lánc három láncszeme

Amikor Jézus elküldi tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot (evangelizáció), aláhúzza a hitnek és a szentségeknek a szükségességét (szentségek), és bevégzi azokkal a jelekkel, amelyek elkísérik ezt a folyamatot (karizmák).

C. Közösségi dimenzió

a. Mi a közösség?

Isten maga is közösség: Atya, Fiú és Szentlélek szeretetközössége.

  • Isten nem különálló embereket akart megváltani, hanem egy népet hozott létre, mellyel egy szövetséget kötött, s azt a próféták által formálta.
  • Jézus egy új népet hozott létre, melyet nem osztanak meg a rasszok, nyelvek és határok, hanem egyesít a hit és az ígéret földje felé zarándoklás.
  • A Szentléleknek köszönhetően születik meg Pünkösd napján Isten új Izraelje.

Az Egyház azért születik, hogy evangelizáljon, és azért evangelizál, hogy felépítse Isten Országát, hogy mindenben Krisztus legyen a fő (Ef 1,10).

b. A közösség két fontos pólusa:

  • A család kis közössége.
  • Az egyház nagy közössége: katolikus, egyetemes és egyházmegyei dimenzió.

c. Ökumenizmus

Ez a projekt ökumenikusnak született és igyekszik teljesíteni Jézus sóvárgását:

… Atyám… egyek legyenek, hogy higgyen a világ. Jn 17,21

Krisztus Testének egységében hatalmas evangelizációs erő rejlik.

D. A három elem kapcsolata

A közösség háza, mely hirdető és a Szentlélek tüze száll le rá

A Szent András Projekt mindhárom elemének saját értéke van
Együtt segítik a hatékony evangelizációt.
De EGYSÉGBEN van nagy hatalmuk.

Ha mindháromnak 9 az értéke, akkor:

  • Külön, csak kilencet érnek 9
  • Együtt összeadódnak 9+9+9=27
  • Egységben hatványozódnak 999≈4.281e+369693099, ami kiírva egy kb. 3000 km hosszú szám.
  • Jóbel