Pepe videótanítása: A Biblia személy

2. Jézus Isten Igéje

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
2. rész: Jézus Isten Igéje.

Egy napon Isten úgy döntött, megtöri a hallgatást, és közli önmagát minden emberrel.
Ezt hozzávetőlegesen 1800 évvel Krisztus előtt tette meg, amikor megszólította Ábrahámot. Ezt követően pedig a próféták által szólt és a pátriárkák által, valamint eseményeken keresztül. Isten valóban közölni akarta magát az emberrel, sőt, nem csupán közölni, hanem közösségre akart lépni az emberrel. Ezt párbeszédben teszi meg, amelyben nem csak Isten szól, hanem az ember is válaszol neki. Isten emberi szavakkal szólt, az ember pedig a saját szavaival válaszol az önmagát feltáró Istennek, aki közösséget akar az emberrel. Összefoglalva: ez a Szentírás!

Isten Igéje emberi szavakkal, de ugyanúgy az ember szavai is. Pl. a Zsoltárok könyve, ahol az ember beszél Istennel, az ember válaszol Istennek, Jób könyvében az ember panaszkodik Istennek, Jeremiás könyvében az ember kesereg Istennek. Így tehát ugyanabban a Szentírásban nyilatkoztatja ki Isten az ő Igéjét, amelyben ott van az emberi szó is. Akkor mégis, hogyan mutatja meg magát Isten?
Isten ki akarta magát nyilatkoztatni - áll a II. Vatikáni Zsinat Dei Verbum c. konstitúciójának 2. pontjában - Isten egymással bensőleg összefüggő tettek és szavak által nyilatkoztatta ki magát.
A szavaknak megvan a maguk jelentése, és a tettek is beszédesek, és ez a kettő nem párhuzamosan halad egymás mellett, hanem szorosan összefüggenek. A szavak magyarázzák az eseményeket, az események pedig új dimenzióba helyezik a szavakat. Ezért tehát Isten szavakon keresztül - különösképpen is a próféták által -, de az eseményeken keresztül is kinyilatkoztatja önmagát.

Pillantsunk hát rá néhány eseményre! Ábrahám elhívása, Mózes megszólítása, kivonulás Egyiptomból, átkelés a Vörös-tengeren, mindezek az események Isten hatalmát és szeretetét mutatják meg, aki meg akarja szabadítani az ő népét, hogy elvezesse őt az ígéret földjére. Az események maguk is beszélnek, mint mondjuk a kivonulás, és ezek az események egyúttal örökre meg is maradnak a prófétákon keresztül az Újszövetségig. Így pl. Izajás szavai az Újszövetségben nyerik el teljes érvényüket. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a kinyilatkoztatás fokozatosan megy végbe. A legjelentősebb esemény és a legnagyobb szó pedig, amelyben Isten kinyilatkoztatja magát számunkra: Jézus.

A történelem legnagyobb eseménye Jézus. Olyannyira, hogy a nyugati világ története két részre osztható: Krisztus előtt és Krisztus után. A legnagyobb esemény, amely megmutatja Isten szeretetét, aki annyira szerette ezt a világot, hogy egyetlen Fiát adta oda érte, és nem azért küldte el őt, hogy elítélje a világot, hanem, hogy megmentse a világot! Mennyire beszédes esemény ez! Szt. Pál ugyanerről beszél a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 8-as versében:
"Az a bizonyíték arra, hogy Isten szeret bennünket, hogy már akkor elküldte az ő Fiát értünk, amikor még bűnösök voltunk!"
Micsoda beszédes tett ez, milyen sokatmondó! Mert az tettek beszélnek!

És Jézus maga a legfontosabb esemény, különösen, amikor elérkezik a kereszthez, majd pedig az üres sírhoz. Mert a kereszten értünk adja oda az életét, helyettünk fizeti ki megváltásunk árát. A feltámadásban pedig megmutatja, hogy minden lehetséges, hogy mindenki képes újrakezdeni, hogy mindenki feltámadhat! A húsvét tehát Jézus életének legnagyobb eseménye.

Ugyanakkor Jézus maga az Ige is, Isten Igéje, az élő és hatékony Ige, amely senki más beszédéhez nem fogható, ahogyan el is ismerték róla: senki nem beszélt még úgy, ahogyan ő! Élő és hatékony szó, amely olyan, mint az éles kétélű kard, Ige, amely Lélek és élet. Ez a szó maga Jézus! Erről ír Szt. János az 1. fejezet 1. versétől:
"Kezdetben volt az Ige, ... és Isten volt az Ige." Az idők teljességében pedig: "Az Ige testté lett, és köztünk lakott".
Jézus az Ige. Jézus Isten szava. Én nagyon szeretem így nevezni: Jézus-Ige, mert ez kifejezi Jézus és az Ige azonosságát. Így tehát Jézusban jelen van az esemény és a szó egysége, szoros, benső egysége. Elválaszthatatlanul. Így találjuk meg Jézusban a teljességet. Jézusban érkezik el az idők teljessége. Nem létezik nagyobb esemény Jézusnál, aki odaadta az életét érted és értem. És nincs más olyan szó, mint az ő Igéje. Semmi sem fogható az ő Igéjéhez, amely hatékony, mert amikor ő valamit kimond, az valóra is válik. "Bűneid bocsánatot nyertek" - mondja az utcanőnek, és azok tényleg megbocsátást nyertek.

Jézus szava páratlan, hiszen ő maga az Ige. Benne egészen összeforr az esemény és a szó, elválaszthatatlanul, az idők teljességében - ami nem 2000 évvel ezelőtt volt! Kétezer évvel ezelőtt kezdődött, és mi magunk is az idők e teljességében élünk!
Ámen.

José H. Prado Flores

Fordította: 

Joanovits Róbert Obo

Eredeti megjelenés: 

2016. május
  • obo