Pepe videótanítása: A Biblia személy

5. Kegyelemből üdvözültünk

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
5. rész: Kegyelemből üdvözültünk

Arra teszünk most kísérletet, hogy áttekintsük, amit Isten a Szentírásban már összefoglalt.
Mi áll a kinyilatkoztatás középpontjában? Nyilvánvalóan: Jézus Krisztus. Olyan ő, mint a naprendszer középpontjában a nap, és minden bolygó, minden hold körölütte kering. A biztos pontjuk, amelyhez kapcsolódnak, a középpont: Jézus Krisztus, aki meghalt és föltámadt. Szent Pál számára a kinyilatkoztatás középpontja egyértelműen Jézus Krisztus. Ennek betetőzése az lesz, amikor Krisztus lesz az egész teremtés feje. Nem csak az emberiségnek, hanem az egész teremtésnek, ahogyan azt az Ef 1,10-ben mondja.

De Pálnak sikerült a Szentlélek sugallatára zseniálisan összefoglalni egyetlen mondatban mindennek a lényegét, szívét és magvát, ahogyan azt az ApCs 20,24-ben olvassuk: „A kegyelem evangéliuma”. És ebben minden benne van. Lássuk csak közelebbről: A 'kegyelem' görögül 'charisz', ami ingyenes megváltást jelent. Pál számára a lényeg abban áll, hogy Isten már megváltott bennünket, és ezt ingyenesen adta, nem a törvény betartásáért, hanem tisztán szeretetből, csupa irgalomból, hogy ezzel senki se dicsekedhessen, és ne tudjon jó tettei fejében Istentől követelőzni, hanem lássa be, hogy mindez ajándék. Az üdvösség ingyenes. Ez a középpont, ez az origó, amely körül az egész rendszer bolygói, holdjai és minden egyéb kering. De a középpontban ez áll.
Az üdvösség ingyenes! Isten szenvedélyes szeretetének túlzott mértékű ajándéka ez! Mi a bizonyíték arra, hogy Isten szeret bennünket? Az, hogy elküldte értünk Fiát, amikor még bűnösök voltunk (Róm 5,8). Micsoda túlzó szeretet ez! Minden ismeretet, minden mértéket felülmúl! Elküldi Fiát a bűnösökért, értünk, amikor még bűnösök voltunk. Na erre mondja Pál, hogy Isten szeretetének legnagyobb bizonyítéka. Üdvösségünket ajándékba adta, ingyenes ajándékként.

Igen. De ezt el is kell fogadni, át kell venni. Hogyan? Hittel, az által, hogy hiszünk. De nem csak hiszünk Istenben, hiszen a sátán is hisz benne, hanem azáltal, hogy hiszünk Istennek! És hogy aszerint is élünk, amit hiszünk. Mert ha nem aszerint élünk, amit hiszünk, az csak agymosás, vagy fanatizmus, aminek semmi köze sincs a hithez, a bibliai hithez, amelyet Pál mutat be nekünk. A hit által képes vagyok megélni azt, amit hiszek, és ha hiszem, hogy Jézus már megváltott, és odaadta nekem az üdvösség ingyenes ajándékát, akkor megváltottként élek! Igen, megszabadítottként, aki bocsánatot nyert! Nem tartozom már semmivel Istennek, hiszen Jézus vére elég volt rá, hogy minden adósságomat kiegyenlítse! Vérével fizette ki minden adósságomat (Kol 2,14). Nem vagyok már Isten adósa. Nem kell már bujkálnom a paradicsomi fák között. Nem félek már, hiszen békében vagyunk Istennel, békében vagyunk saját magunkkal, békében vagyunk a többi emberrel, és békében vagyunk az egész teremtett világgal is. Ez az az üzenet, amelyet Szent Pál mond el nekünk. Éljünk megváltottként hitünkből fakadóan, megtérésünkből fakadóan. A megtérés nem csak erkölcsi változás - az később jön el -, hanem gondolkodásunk és szívünk átalakulása. Ha pedig megváltozott a szívünk és a gondolkodásunk, akkor már hitünknek megfelelően élni is tudunk. Amikor már megtapasztaltuk ezt, akkor válunk tanúvá, és azt hirdetjük, amit mi magunk is úgy kaptunk: Jézus meghalt és Jézus föltámadt. És ezt továbbadjuk, azért amit az apostol ilyen a szép módon ír le dicsőségesen: Isten azt akarja, hogy az igehirdetés oktalansága által üdvözüljünk, azaz a kérügma által (1Kor 1,21). Tehát az igehirdetés, amit hallunk, ugyanaz, mint amit továbbadunk, és benne van az áthagyományozott üzenet, hogy eljusson az Isten Országa egészen a föld végső határáig. Ha ezt megéljük, akkor az apostollal együtt valljuk: „Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad”, és „semmi nem választhat el Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban”.

Mert minden próbatételből, harcból, bajból, megpróbáltatásból több, mint győztesként kerülünk ki - mondja ő -, annak köszönhetően, aki szeretett minket és odaadta magát értünk. Befejezés: Szent Pál gondolkodásmódja szerint kegyelemből üdvözültünk. Ez a kegyelem lesz a miénk a hit és a megtérés által, hogy tanúkká váljunk, hogy felállítsuk Isten uralmát, ahogyan a Róm 14,17 mondja, igazságban, békében és örömben - a Szentlélekben.

Végezetül egy záróige a Szentírás végéről: „Marana tha! Jöjj el, Uram Jézus!”.
Jöjj el újra, hogy helyreállítsd a te királyságodat egészen! Ez az igazság, az öröm és a béke uralma a Szentlélekben! Így foglalhatjuk hát össze Isten Igéjének üzenetét! Isten áldjon titeket, és üzenete verjen gyökeret a szívetekben! Krisztus uralkodjon minden gazdagságával, Igéjének gazdagságával valamennyiőtök életében!
Isten áldjon titeket!

José H. Prado Flores

Fordította: 

Joanovits Róbert Obo

Eredeti megjelenés: 

2017. június
  • obo