Pepe videótanítása: A Biblia személy

6. Jézus van jelen az Írásban az első laptól az utolsóig

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
6. rész: Az Írásban Jézus van jelen az első laptól az utolsóig

Ha a Bibliát a Naprendszerhez hasonlítjuk, ma megnézzük ennek a naprendszernek a középpontját. Mikeás szavaival: ki az Igazság Napja? És hogyan kering őkörülötte minden más? A nap határozza meg a körülötte keringők pályáját, ő adja az élethez szükséges fényt, ő a középpont. A Szentírás szavaival: ő az alfa és az ómega is, a kezdet és a vég. Van tehát egy középpont, egy kezdet és egy vég. Mindez pedig azonos Krisztus Jézussal, az Úrral. Ő a középpont és ő jelen van az egész Bibliában, az első laptól az utolsóig. Mert a nap még a legtávolabbi bolygó számára is jelen van. Ugyanígy van jelen Jézus az elejétől a végéig.

Jézus jelenlétét négy nagy szakaszra tudjuk osztani az üdvösségtörténetben.

Megnézzük, hogyan van jelen a kezdetnél, amiről azt mondhatjuk, Jézus hiányában van jelen. A Paradicsomban az ember nem bízik Istenben és saját útra lép, és amit itt talál: mezítelenség, szegénység, megosztottság, elszakítottság. Mindennek egy szabadítóra van szüksége. Mindennek Jézus Krisztusra van szüksége. Isten ezért a Ter 3,15-ben ígéretet tesz: Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az ő ivadéka közé. És egyik ivadéka majd, aki Jézus lesz, széttiporja majd a pokoli kígyó fejét. Tehát a Krisztus már ekkor jelen van: mint akire szükség van, és mint ígéret. Amikor elérkezik az idők teljessége, Isten küld majd egy férfit, aki asszonytól születik, aki legyőzi majd az ellenséget, a sátánt és a halált. Az első szakasz tehát: Krisztus hiányában van jelen. Azaz épp azáltal, hogy szükség van a Megváltóra, és Isten megígéri ezt a Megváltót a Ter 3,15-ben, a protoevangéliumként, ismert részben, azaz az első örömhírben.

Második szakasz: Úton Krisztus felé. 1850 évvel Krisztus előtt Isten megtöri a megszámlálhatatlanul hosszú időn át tartó hallgatást, és megszólítja szolgáját, akit Ábrahámnak hívnak, és ígéretet tesz neki: Leszármazottaid által áldást nyer a föld minden népe. És ezzel indul el és szélesedik ki a Messiás érkezését előkészítő út. Egy ember és az ő családja által fog megszületni az, Ábrahám pedig hisz Istennek, és ebben a hitben teszi meg sorra a lépéseket, hogy elérkezzünk Krisztusig. Ekkor tehát haladunk Krisztus felé. Ennek során számos előképet találunk, akik előre hirdetik Krisztust és megjelenítik vonásait. Beszélhetnék akár 12-ről is, de csak hármat említek meg.
Az első Izsák, akit apja felajánl áldozatul.
A következő József, az álomlátó. Intézkedései által ő menti meg családját az éhhaláltól, és elvezeti őket a nagyszerű, vízben gazdag földre, a Nílus által öntözött Egyiptomba.
A harmadik pedig Dávid, aki király, aki próféta, aki Betlehemben születik. Olyan személyeket ismerünk meg, akik előre hirdetik és számunkra bemutatják az eljövendő Üdvözítőt.
De nem csak személyek, hanem események is állnak előttünk, az idők teljességét előkészítő események.
Első: Szabadulás a rabszolgaságból és út az ígéret földje felé. Ugyanezt tette Jézus is: kiszabadított minket a rabszolgaságból, és elvezetett az ígéret földjére.
Második esemény: Átkelés a Vörös-tengeren. Átkelés a halálból az életre - amit Jézus halála és föltámadása által valósított meg. Ezt kezdtük meg mi is a keresztségben, ahol meghaltunk Krisztussal, hogy vele fel is támadjunk.
Harmadik: Sinai szövetségkötés. Ezt Isten kötötte népével, és Mózes írta alá. De új szövetség jön majd el, a próféták ugyanis azt hirdetik: Új szövetséget kötök, nem olyat, amilyet a pusztában kötöttem atyáitokkal, azt a szövetségemet ugyanis megszegték. Új szövetséget kötök majd. Tehát a Jézusban kötött új szövetség valamilyen előérzete a Sinai szövetség óta megvolt már. Ez a három esemény is a Messiás eljövetelét látja és hirdeti.
Ezen felül vannak olyan tárgyak is, amelyek az Üdvözítő eljövetelét hirdetik.
Ilyen például az a rézkígyó, amelyet Mózes emelt a pusztában. Aki hittel nézett fel rá, az meggyógyult a kígyómarásokból.
A másik ilyen volt a manna, amelyről az izraeliták azt gondolták, égi kenyér. De a valódi égi kenyér nem ez, hanem az, amit Isten ad Jézus Krisztusban, az ő vérével, az ő testével.
A szövetség ládája: A teljes szövetség Jézusban van jelen. Az izraelitákkal lévő szikla a pusztában, Szt. Pál szavai szerint: A szikla Jézus Krisztus volt.

Harmadik szakasz: Jézus Krisztus. Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, aki törvény alatt született, hogy kiszabadítson minket. Ennek a Fiúnak két jelentős címe van: Megváltó és Úr. Az egyetlen Megváltó és az egyetlen Úr. Ő az Úr, a Kyrios. A név, amely minden más név fölött való, amely előtt minden térd meghajol és minden nyelv megvallja: hogy ő, igen ő az Úr! Mindezt ezzel a szétválaszthatatlan két szóval valósítja meg: meghalt és föltámadt! Keresztje és mennyei megdicsőülése. Ez a Biblia harmadik szakasza: Jézus Krisztus.

A negyedik pedig: Krisztussal, ővele és őbenne. Tehát: 1. Krisztus hiányában van jelen 2. Úton Krisztus felé 3. Sinai szövetségkötés 4. Krisztussal, ővele és őbenne. Amikor ő, Jézus, kiárasztja Szentlelkét, hogy megalkossa testét, az egyházat és a közösséget, hogy folytassa az ő küldetését térben és időben, és a világ szélső határáig is elvigye ez ő Országát. Amíg az Úr Jézus második, dicsőséges eljövetelére várakozunk, halálát és feltámadását hirdetjük, de közben az égre emelt tekintettel mondjuk: Marana tha! Jöjj el, Úr Jézus!

Összefoglalván: Jézus jelen van az első oldaltól az utolsóig. Hiánya által, a felé vezető úton, majd jelenlétében, s végül az övéinek adott küldetésben. Igen, ő az, aki jelen van az Írásban a Biblia első oldalától az utolsóig!
Remélem, hogy a te személyes üdvösségtörténetedben is Jézus van jelen a kezdettől a végéig!

José H. Prado Flores

Fordította: 

Joanovits Róbert Obo

Eredeti megjelenés: 

2017. szeptember
  • obo