Pepe videótanítása: A Biblia személy

8. Szentírás a Szentlélek tolmácsolásában

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
8. rész: Szentírás a Szentlélek tolmácsolásában

Érdekfeszítő kérdést tárgyalunk ma meg, több meglepetéssel is!
Kinek van joga rá, és ki képes egyáltalán arra, hogy helyesen értelmezze a Bibliát, azzal az eredeti mondanivalóval, amivel írták?

Az biztos, hogy ha már Isten közöl valamit, azt azért teszi, hogy meg is értsük őt. A Biblia bizonyos szavait, szövegeit nem is szükséges külön értelmezni. „Keressétek előbb Isten országát és annak igazságát, és mindent megkaptok ráadásként.” Ezt nem szükséges értelmezni. „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket!” Ezt sem kell magyarázni.
Más szövegeket viszont nagyon is értelmeznünk kell, és a teljes kinyilatkoztatás összefüggésében kell látnunk. Ehhez kell nekünk egy iránytű, amely rámutat az Ige helyes értelmezésére. Ezzel kezdjük is el ezt az izgalmas témát!

Az első, és azt mondom, az egyetlen, akinek megvan a képessége rá, hogy eredeti értelmezést adjon a kinyilatkoztatásról, az ugyanaz a Szentlélek, aki az ihletője is volt. Egy zenemű legjobb magyarázója is maga a szerző, vagy a Don Quijote értelmét is maga Cervantes tudja legjobban feltárni. Így, mivel a teljes Szentírást a Szentlélek sugalmazta, ezért ő a legjobb tolmácsolója is, szerintem pedig az egyetlen, aki hiteles értelmezést tud adni számunkra Isten Igéjéről, amelynek a Szentírás a letéteményese. De van ennél több is.
Jézus megadta a Szentlelket apostolainak, hogy rájuk bízza az Ország terjedését az üdvösség Igéjének hirdetése által. Rájuk lehel: „Vegyétek a Szentlelket!”, majd rájuk bízza Isten Országa felállításának szolgálatát. Tehát elsődlegesen az apostolok, majd az ő utódaik, akiket az Egyház Tanítóhivatalának nevezünk, övék a felhatalmazás, hogy képesek legyenek magyarázni a Szentírást. De ne is az én szavaim mondják ezt el, hanem inkább a II. Vatikáni Zsinat Dei Verbum kezdetű dokumentuma:
„A feladat pedig, hogy hitelesen magyarázza Isten írott vagy áthagyományozott igéjét, kizárólag az Egyház eleven Tanítóhivatalára van bízva, mely tekintélyét Jézus Krisztus nevében gyakorolja. Ez a Tanítóhivatal nem Isten szava fölött, hanem annak szolgálatában áll, [...] a Szentlélek vezetésével.”

Az egyházi Tanítóhivatal. Az egyházi hierarchiában lévő pásztorok és tanítók azok a felelősök, akik tudják Isten Igéjét hitelesen értelmezni. Tehát a püspökök által vezetett hierachia az értelmező, mert megkapták Jézus Krisztustól a Szentlelket, aki rájuk bízta Jézus üzenetének terjesztését. Ez a küldetés valamennyi püspöké, de van egy feltétel is: legyenek hitben és szeretetben egységben Róma püspökével. Másképp elvesznek. A történelem során pl. Arius vagy Nesztoriosz püspökök voltak, mégis eretnekek voltak. Legutóbb pedig Marcel Lefébvre állított eretnekségeket. Miért? Mert nem volt közösségben Róma püspökével, akit Szentatyának, vagy Pápának nevezünk. Erre az egységre szükség van.
Ebben az egységben a Tanítóhivatalnak három támasza van, hogy hitelesen értelmezhesse Isten Igéjét:
1. A hit analógiája
2. A kinyilatkoztatás fokozatos volta
3. A Szenthagyomány
De ezek olyan nagy témák, hogy majd később térünk ki rájuk.

Tehát a Szentlélek a Tanítóhivatalon keresztül tanít bennünket Isten Igéjének helyes értelmezésére. De Isten Igéjében is találunk olyanokat, akik képesek a hiteles bibliaértelmezésre. Először is: a tisztaszívűek. „Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.” - mondja Jézus a hegyi beszédben. A tisztaszívűek képesek meglátni és meghallani Istent, és összhangba kerülni vele, megérteni a szavát és gyakorlattá váltani azt. Azok a szívükben tiszták, akiknek nincsen egyéb szándéka, csak hogy Isten Igéje terjedjen, fusson, és Isten Országa megvalósuljon ebben a világban. A tisztaszívűek. Lehetsz egyházi méltóság, vagy akár biblikus tudós, tudhatsz görögül és héberül is, de ha nem vagy tisztaszívű, nem fog menni Isten Igéjének értelmezése.
A második általánosabb: Így szól Jézus a Jn 10,27-ben: „A juhaim hallgatnak szavamra.” Jézus báránya, aki az ő nyájába tartozik, meghallja Jézus szavát és meg is érti azt. Ha te is Jézus nyájába tartozol, megvan a képességed rá, hogy meghalljad, megértsed és kövesd is azt, amit pásztorod mond. Ha tanult ember vagy, ha rangod is van, az jó, de ha nincs meg benned a lényeg, azaz a Jézus nyájába való tartozás, akkor nem leszel képes megérteni Isten Igéjét.
A Biblia beszél az egyszerű emberekről is: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad.” Igen, a kicsinyek képesek megérteni Isten Igéjét, jobban, mint pusztán az emberi bölcsesség, vagy a tisztán elméleti tanulmányozás. Az, aki szívében egyszerű, aki nem bonyolítja túl a dolgokat, aki meglátja a lényeget.
A következő: Izrael népe, ahol megszületett és felnőtt a Biblia. Ők bőséges képzést kaptak, amit átadhatnak nekünk Isten Igéjéről. Elsősorban a szövegkritikát illetően, és főként a messiáshívő zsidók, sokat taníthatnak nekünk Isten Igéjéről.
És talán sokatok meglepődik ezen: a nők is az Írás értelmezői. Nekik ugyanis különös érzékük van Isten Igéjének befogadására. Úgy, mint annak a bizonyos názáreti leánynak, aki megértette Isten szavát, amikor pedig valami egészen újat mondott neki: Azt, hogy Istennek Fia van, aki az ő szűzi méhéből fog megszületni. Képes volt ezt megérteni és a gyakorlatban megvalósítani. Mária Magdolna úgyszintén, ő az apostolok apostola. De Jézus anyja és Mária Magdolna mellett ott van pl. Folignói Angéla, Avilai Szt. Teréz, Maria Montessori, Chiara Lubich, és végül Kalkuttai Teréz anya is, itt Mexikóban pedig a különös misztikus, Concepción Cabrera de Armida, akinek zseniális intuíciói voltak Isten Igéjéről! E nők mind hozzájárultak az Ige gazdagabb megismeréséhez. Szükségünk van a nők gazdag hozzájárulására az Ige értelmezésében.

Befejezésül: Ki képes a Biblia értelmezésére?
Akiben benne van a Szentlélek, aki sugallta Isten Igéjét. Isten pedig a Tanítóhivatalra bízta az értelmezést, amelyben kiemelkednek az apostolok és a tanítványok, de a tisztaszívűek, a kicsinyek és egyszerűek is, akik gyakorlatba tudják ültetni Isten Igéjét, továbbá Izrael népe és a nők is.

Isten áldjon meg titeket! Terjedjen Isten Igéje!

José H. Prado Flores

Fordította: 

Joanovits Róbert Obo

Eredeti megjelenés: 

2017. november
  • obo