Koffein

Koffein, egy új műfaj születésének lehettek tanúi. Szubjektív, válogatott, kreatív igemagyarázatok, szösszenetek, apokrifek, késői kiegészítések. Mondták, halottam, eszembe jutott, belém hasított. Lesznek olyanok, amiket már hallottatok és olyanok, amiket még nem, mint a jó házigazda kincseimből régit és újat hozok elő. Lesznek rövidek, hosszúak, vidámak, talán szomorúak is, erőteljesek, esetenként közhelyesek, frissek és üdék, súlyosak, mindenfélék.

Azért írom, amiért kávét iszunk, hogy felébredjünk és csak az íze miatt, de ezt, remélem, azok is élvezik majd, akik a kávét nem szeretik.

Carpe diem

Carpe diem - Ragadd meg a napot!

Ez a horatiusi jelmondat az általános műveltség részévé vált, sokan ismerik, idézik: "Élj a mának!", hogy aztán mindent megtegyenek, ami ugyan szabad, de nem használ nekik és így kicsúszik az élet a kezükből.

Pál apostol hasonló szavakkal figyelmezteti a Kolosszéban (4,5), Efezusban (5,16) élő testvéreit és persze minket:

Testvéreim! Ragadjátok meg a napot!

Jól használjátok fel az időt, mert rossz napokat élünk!

Bölcsen viselkedjetek a kívülállók előtt, használjátok fel a kedvező alkalmat! Jól értékesítsétek az időt!

Éljünk Jézusnak a mai napon, mindig a mai napon, amíg azt nem kiáltják ma! Ne engedjük, hogy kicsússzon az idő a kezünkből!

  • charisz

Ceterum censeo

Ceterum censeo - Egyébként az a véleményem

Plutarchos Cato római szenátronak (i.e. 234-149) tulajdonítja ezt a mondást, aki arról híresült el, hogy akármiről szólalt is fel a szenátusban, mindig ezekkel a szavakkal zárta a beszédét:

Cetrum censeo Carthaginem esse delendam
Egyébként az a véleményem Karthagót le kell rombolni!

Természetesen ez volt a római birodalom érdeke, és bár Cato nem érte meg, Karthagót lerombolták, felszántották, és sóval beszórták a helyét.

Szent Pálnak, atyánknak a hitben, is van egy ilyen "ceterum censeo"-ja, amit a fogságból ír újra és újra a Filippi levélben (3,1 és 2,18;4,4), ma hallgassuk meg újra:

Egyébiránt, testvéreim, örvendezzetek az Úrban!
Nekem nem terhes, hogy ugyanazt írjam nektek, titeket viszont megerősít.

Természetesen ez volt a filippiben élő egyház érdeke, és a mi érdekünk is, mert Isten Országa nem itt van, vagy ott van, hanem bennünk és közöttünk.

  • charisz

Mennyegzős ruha

Mennyegzős ruha? Az meg mi a csuda?

Ma hadd beszéljen egyedül Isten Igéje! Kommentár nélkül.

Örvendezve örvendek az Úrban, ujjong lelkem az én Istenemben, mert az üdvösség ruháiba öltöztetett engem, az igazság palástját terítette rám; mint a vőlegényre, aki fölteszi fejdíszét, és mint a menyasszonyra, aki ékszereivel díszíti magát. (Iz 61,10)

Vesd le, Jeruzsálem, gyászod és nyomorúságod ruháját, és öltözzél annak a dicsőségnek díszébe és pompájába, melyet megad neked Isten örökre. (Bár 5,1)

Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust! (Róm 13,14a)

És öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére igazságban és valódi szentségben teremtetett. (Ef 4,24)

Öltsétek tehát magatokra, mint Isten szent és kedves választottjai, az irgalom érzületét, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést! (Kol 3,12)

Mindezek fölött pedig: öltsétek magatokra a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke! (Kol 3,14)

  • charisz

Neked még nincs?

- Neked még nincs mennyegzős ruhád?
- Honnan lenne?

- Vettem!
- Vétel!*

A Máté evangéliumban** olvashatjuk egy királyi mennyegző történetét.

Miután a király elkészítette a mennyegzőt, és nem jöttek el a meghívottak, az utakról kényszerítették be a vendégeket.

Aztán egy érdekes jelenet, egy ember, akin nincs mennyegzős ruha. Honnan lenne rajta, hiszen az utcáról szedték össze?

Egy királyi mennyegzőn a király maga ajándékoz ünneplőt a meghívottaknak.

A kérdés már csak az, miért nem viselte? Vagy a királyt megkerülve jött be? Hogy tudta kijátszani a szolgákat?

- Neked van már mennyegzős ruhád?
- Honnan lenne?
- Felvettem!

- És ugye ma is viseled?

A szolgákat még meg lehet kerülni, de a királyok Királyát, aligha!

 

* Rapülők/Rapeta/Hattyúdal - Geszti Péter után szabadon (Az eredetiben: Neked még nincs Rapülők lemezed? Honnan...
Ötlet: Basa Viktor, powered by Charisz & HS
** Mt 22,1-14

  • charisz

Ballada a kis i-ről

Ha ismernéd az Isten ajándékát,
és hogy ki az, aki mondja neked:
„adj innom”, talán te kérted volna őt,
és ő élő vizet adott volna neked. (Jn 4,10)

Ballada a kis i-ről *

Kis i. Gyök alatt mínusz egy.
A matematikának itt vége lett.
Igaz titok tárul fel ehelyett.
Csak egy szám, itt!

Kettő meg kettő adna négyet?
Vannak, akik tudni vélik,
De ez nem hagy nyugtot nékik.
Csak egy szám, itt!

Feltárul majd előttük is,
Megtudja egyszer mindenki
A megoldás: kettő meg két i.
Csak egy szám, itt!

Ajánlás:
Pistának ajánlom, ki közben felnőtt
Megérkezik a vég, a nap már eljött!
Csak egy számít! ez a lényeg:
Van Isten és szeret Téged!


* Francois Villon balladái ihlették

  • charisz

i-lyen nincs

i-lyen nincs és mégis van!

Biztos emlékeztek az 1988-as sidney–i olimpiára, ahol a 14 éves Egerszegi Krisztina győzelmét, Török László így kommentálta:

Ilyen nincs és mégis van!” *

Van a matematikában egy (számomra legalábbis) igen érdekes fejezet, a komplex számokról szóló rész.

Egy komplex szám a következő képpen néz ki:

z (komplex szám) = x + yi

Ahol az x és az y tetszőleges valós számok (pl.: 2),
és most jön a lényeg:
Az i olyan számot jelöl, amelynek a négyzete -1.
Tehát i2= -1. **

Na de mennyivel egyenlő a „kis i”?
Négyzetgyök alatt -1-gyel?
Ki halott már olyat, hogy egy negatív számból négyzetgyököt vonunk?
Negatív számból nem lehet négyzetgyököt vonni!

Mégis a gyakorlati, mérnöki matematikában használják a komplex számokat, a „kis i”-t és van megoldása ezeknek az összefüggéseknek, egyenleteknek.

Isten Országa is hasonló!

Talán megválaszolhatjuk azt a kérdésünket is, mennyi 2 + 2?

Az ember beletesz 2-őt, Isten beletesz 2i-t,
az eredmény így nem 4, hanem 2 + 2i.

Ez a jó megoldás. Istenünk mindig kiszámíthatatlan marad egy kicsit:

A tanítványok is megrendülnek, amikor Jézus arról beszél, hogy milyen nehéz a gazdag embernek bejutni Isten Országába. (Mt 19,24kk)

- Ennek hallatára a tanítványok nagyon elcsodálkoztak és megkérdezték:
»Akkor hát ki üdvözülhet?«

- Jézus rájuk tekintett és így szólt:
»Embereknek lehetetlen ez, de Istennek minden lehetséges«

Ebben a számban: i minden benne van!

Sokszor tudni véljük, mit, miért, hogyan, ki üdvözülhet, meg vannak a patent-receptjeink, de amikor szembe találjuk magunkat Jézus valóságával, csak azt tudjuk kérdezni:

Uram mennyivel egyenlő a i? Akkor hát ki üdvözülhet?

Jézus pedig válaszol:

Neked lehetetlen, nekem lehetséges
Mennyi legyen a végeredmény, 4 vagy 2 + 2i?

Neked (úgy tűnik) nem sikerül, nekem biztosan!

Te akarod megoldani, vagy oldjam meg inkább én?


*   http://www.sportforum.hu/olimpia.asp?newsid=4311&cat=18
** Blázsovics József (2000) Matematika – Ennyit kellene tudnod. Panem-Akkord, Budapest.
  • charisz

Ti tehát

Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes. (Mt 5,48)

A héber nyelvben a hit, hűség, bizalom szavaknak egy közös gyöke, alapja van, ez az ÁMEN (szó).*

A Szentírásban a mi (alá-fölé rendelő) gondolkozásunkkal ellentétben mellérendelő viszonyokkal találkozunk, ezért lehet, hogy ugyanarra szóra a héberben elég egy szó, a mi nyelvünkben viszont többre van szükség.

Ennek a gondolkodásmódnak megfelelően Isten (aki a nagyobb), nem hűséges, hanem megbízható, az ember (aki a gyengébb) pedig erre adja a bizalom és az ebből fakadó hűség válaszát, ez a hit.

Mit jelent tehát, hogy legyünk tökéletesek?

A mi mennyei Édesapánk tökéletesen megbízható, és mi akkor vagyunk tökéletesek, ha feltétlenül megbízunk Benne!

Így nyer értelmet a következő ige:

(...) de ha hűtlenek leszünk, ő akkor is megbízható marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. (2Tim 2,13)

Az Ő megbízhatósága, legyen a kiút a hűtlenségünkből, orvosolja hűtlenségünk sebeit, tegyen minket hűségessé, és tökéletessen Őbenne bízókká!* Raj Tamás (2003): Biblia Iskola – A Szentírás kulcsszavai és szállóigéi, Makkabi, Budapest

  • charisz

Tökéletesek között

Tökéletesek között a félszemű: király!

»Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ti azonban azt mondjátok most: „Látunk.” Ezért megmarad a bűnötök.« (Jn 9,41)

»Bizony, mondom nektek: a vámszedők és az utcanők előbb mennek be Isten országába, mint ti. (Mt 21,31)

Bizony mondom Neked, Lelkem, a vakok között a félszemű: király!

Ha tökéletesnek hiszed magad, igen kicsinek fognak hívni a mennyek országában és oly sok tökéletlen, félszemű megelőz majd!

Hiszen Jézus azért jött, hogy bűnösöket és az elveszetteket hívja, megannyi tökéletlen, szerencsétlen flótást!

Jézus tarts nekem tükröt
, hogy felismerjem, hogy lássam a tükrödben: tökéletlen vagyok*,

szükségem van Rád!* Rengeteg együttes, Tükör

  • charisz

Eszpresszó hétfőn

Eszpresszó hétfőn

Kedden kereslek
Szerdán szeretlek
Csütörtökön csatlakozom hozzád
Pénteken párom vagy már
Szombaton szövetséget kötünk
Vasárnap Veled ünneplünk
A hitköznapokba közösen kezdünk

Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindenkit...
(Jn 13,32)
...és veletek vagyok a világ végéig
(Mt 28,20)

  • charisz

Földön járt ár

Nálunk az árak a földön járnak! * +

Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta mondott: Fogták a harminc ezüstöt - ez volt az ára, ennyire becsülték őt Izrael fiai -, (Mt 27,9)

Pál azt írja, hogy nagy volt a mi váltságdíjunk! (1Kor 6,20)
Jézus odaadott élete a mi életünk váltság díja, amit „Izrael fiai” 30 ezüstre, 30 napi munkabérre becsültek.

Két ezer éve az Ár a földön járt! Mennyire becsüljük?

* Auchan hirdetés
+ Ötlet: Mózes, powered by charisz & HS

  • charisz

Oldalak