Mit jelent evangelizálni?

Evangelizálni: Az egyház számára ez a szó annyit jelent, hogy vigye el a Jó Hírt az emberiség minden csoportjához, és az evangélium benső erejével alakítsa át az embereket. Így valósul meg maga az új emberiség: „Lásd újrateremtek mindent”. Új emberiség természetesen csak akkor alakulhat ki, ha előbb maguk az egyes emberek újulnak meg, a keresztségben újjászületve és az evangélium szerinti életben. Az evangelizálás célja, hogy létrehozza ezt a benső átalakulást. Azt is lehetne tehát mondani, hogy akkor beszélünk evangelizálásról, amikor az egyház magának az általa hirdetett isteni üzenetnek erejével megtéríteni igyekszik az egyes embereket és az emberi közösségeket; és megújítani törekszik mindent, ami az emberhez tartozik: munkáját, életét, közvetlen környezetét.

Az emberiség minden területét meg akarjuk újítani. (…) Az emberi élet területe az emberek általános értékítélete, érdeklődési körük, gondolkodásmódjuk, eszméik és eszményeik, amennyiben ellentétben állnak Isten szavával és üdvözítő tervével. (…) …evangelizálni kell magát az emberi kultúrát, illetve kultúrákat. Evangelizálni: nem felületesen, nem külsőségesen, nem díszletszerűen, de belülről, életet alakítva, gyökeresen.

VI.Pál pápa Evangelii Nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása a katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a mai világ evangelizálásáról 18., 20. pont

Megtisztulás

Ezen a kurzuson Isten számomra hatalmas dicsőségét, erejét és hatalmát mutatta meg. Megértettem mit jelent az, hogy Isten átformálja az embert Önmaga hasonlatosságára, amikor az fedetlen arccal szemléli Őt. A dicsőítésben valóban belenézhettem Iste "arcába". Számomra a fedetlen arc azt jelentette, hogy már nem bírtam és nem is akartam magam és Isten közé gátul rakni egy álarcot, hogy minden rendben. Azzal, hogy összetörten föladtam és megvallottam azt a szörnyű bűnt amit tettem és gondoltam és kértem Jézust, hogy cserélje ki a kőszívemet élő, hús szívre, hagytam hogy Isten szabadon cselekedjen az életemben. Talpraállított, kicserélte a szívem, megtísztított és megbocsátott, valamint megtanított megbocsátani. Magamnak és másoknak is. Egy teljesen más ember jött haza, egy olyan ember aki elkezdett végre Jézuson kívül másokat és önmagát is őszintén szeretni.

Isten valóvban ott van, ahol az Ő nevét hívják. Mindenkit buzdítok, hogy vegyen részt egy ilyen kurzuson, mert Isten minden képzeletét felül fogja múlni, és többé nem tud majd betelni az Ő jelenlétével.
 • nabi

Pápai mondatok az új evangelizációról

 • Eljött az új evangelizáció ideje.
 • Csak egy evagelizált Egyház képes evangelizálni.
 • Az új evangelizáció nem jelent új evangéliumot. Evangelizálni azt jelenti, hogy egy személyt hírdetünk: Jézust.
 • Az új evangelizáció célja: személyes döntésre segíteni az embereket Jézus Krisztus mellett.
 • Eljött az ideje, hogy az Egyház minden erejét az új evangelizációra fordítsa.
 • Az új lelkesedéssel történő új evangelizáció szilárd hitet feltételez. Ez a lelkesedés legyen apostoli munkátok pecsétje.
 • Az új evangelizáció elengedhetetlen feltétele, hogy sok és képzett evangelizátor legyen.
 • El kell kezdeni a világi hívők teljes, fokozatos, állandó képzését, olyan szervezetek által, melyek segítsék a kiképzők kiképzését és szervezzenek kurzusokat és iskolákat, egyházmegyei és nemzeti szinten, különösen is odafigyelve a szegények képzésére.
 • Hirdetni kell élő és vidám formában a kérügmát!
 • Az új evangelizáció szükségessé teszi az egész egyház lelkipásztori megtérését.
A Latin-amerikai Püspöki Konferenciák IV. Általános Konferenciája, 1989. II. János Pál pápa kezdő beszéde

Fülöp Kurzus, 2002. január 18-20, Szeged

Még a múlt évezredben vettem részt Feleségemmel együtt egy házaspároknak és atyáknak, szerzeteseknek tartott kurzuson, melyet a Házas Hétvége lelkiség szervezett.

Itt olyan élményekben volt részünk, melyek új útra terelték házasságunkat, újra szerelmesei lettünk egymásnak. Megértettem: - mit jelent a szentségi házasság, ahol férfi és nő ketten eggyé lesznek az Atya ölelő jelenlétében és gondoskodásában. De ki ez az Atya, ki Jézus?

Megismerkedésünk óta jártam templomba a párommal. A jegyesoktatás, az én elsőáldozásra és bérmálásra való felkészítésem egy projektbe tömörült :-).

A bérmálási szertartás előtt külön felhívták a figyelmünket, „lehet, hogy semmit sem fogtok érezni, vagy tapasztalni”. Így is történt.

Az érzés, a tapasztalás hosszú évekig tartó hiánya - bennem - azt váltotta ki, hogy ellangyosodott a kezdeti lelkesedésem és a „szokássá” vált vasárnapi templomlátogatás egy idő után nyűggé vált. A már említett házas kurzus után fellángolt bennem a keresés. Ha tényleg szentségi a házasságom, akkor tudnom kell, hogy ki Ő, hol van Ő?

 • Ilyen előzmények után hívott el egy ismerősöm egy lelkigyakorlatra, amit a Katolikus Karizmatikus Megújulásban „Fülöp kurzusnak” neveznek.

Két nap alatt Ádámtól, Évától kezdve a szerető Atyán keresztül eljutottunk egészen Jézusig, aki az Ő Szentlelke által ma is képes megmutatni azt bárkinek, hogy Isten létezik !!!

Azonnal kiderült, ez az, ami hiányzott az életemből, amióta a templomba betettem a lábamat…

Ő betöltött egészen az Ő Szentlelkével, átölelt a szeretetével és hagyta, hogy ott sírjak az Ő keblén, sirassam az elkövetett bűneimet. Azokat, melyekért az Atya az Ő Szent Fiát feláldozta. - Ő Jézus - és értem is megfeszítetett. Elvitte magával a bűneimet.

Nekem a megtérésemet nyújtotta, ajándékozta a Fülöp Kurzus. Igaz, keresőként mentem oda, de nem is sejtettem, hogy milyen erővel fog engem megtalálni Jézus…

Ha keresed Őt, ha még nem találkoztál Vele, ha hitedben megújulásra vágysz, akkor ott a helyed egy következő Fülöpön!!!

Légy áldott az Úrban! ZoliTesó

Üdvözülhetünk-e, ha nem hirdetjük az evangéliumot?

Kérjük a keresztényeket és minden evangelizálót, fontolja meg imádságban a mondottakat: hogy az emberek ugyan üdvözülhetnek Isten irgalmas kegyelméből egyéb utakon is, ha mi magunk nem is hirdetjük nekik az evangéliumot; -- de vajon mi magunk üdvözülhetünk-e, ha az evangéliumot nem hirdetjük: hanyagságból, félelemből, szégyenkezésből, amit Szt. Pál úgy fejez ki, hogy "az evangélium szégyene''. Mi lesz a mi örök sorsunk, ha esetleg téves alapállásból hagyunk fel az evangélium továbbadásával? Ez ugyanannyi volna, mint elárulni az isteni meghívást. Isten ugyanis azt akarja, hogy az evangélium magvát ember hintse el embertársa lelkébe. Rajtunk áll, hogy e mag fává terebélyesedik-e, gyümölcsöt terem-e? Őrizzük meg tehát a szív buzgóságát. Őrizzük meg azt az édes örömöt, hogy továbbadhatjuk az evangéliumot, még ha könnyek között vetünk is. Legyen bennünk ez a szándék szilárd elhatározássá, amitől senki sem tud eltéríteni.

VI.Pál pápa Evangelii Nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása a katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a mai világ evangelizálásáról 80. pont

Kettő meg kettő

- Mennyi kettő meg kettő?
- Négy!
- Négy? Kérdezz csak meg egy közgazdászt, ő azt válaszolja majd neked, hogy
- Attól függ, adom vagy veszem!

Isten Országában is így van, a kettő meg kettő nem négy, Istent nem tudjuk kiszámítani, és amikor megpróbáljuk, elveszítjük a lényeget, mert az Ő gondolatai nem a mi gondolataink, az Ő útjai nem a mi útjaink! (vö Iz 55,8)

Ellenségünk az ördög is, amikor Jézusunk meghalt a kereszten, azt gondolta, hogy győzőtt, hiszen kiszámolta: a messiás meghalt, nincs remény.

Csakhogy Jézust nem tarthatta fogva a sír, és feltámadt a halottak közül!

A kettő meg kettő, mennyi is? Isten Országában nem négy! Mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból!

Mi is változtassuk meg a gondolkozásunkat és ne legyünk többé hitetlenek, hanem inkább hívők!

 • charisz

Kereszttény

Keresztény vagy keresztyén? Szerintem kereszttény!

Mert a kereszttény, olyan ember, akinek az életében a kereszt tény!

A kereszt igéje nekünk, Isten ereje. Mert Jézus Krisztus békességet szerzett keresztjének vérével. Így aztán távol van tőlem másban dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében, aki által a világ meg van feszítve számomra, és én a világnak. És nem akarok másról tudni közöttünk, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. *

* (vö 1Kor 1,18; Kol 1,19k; Gal 6,14; 1Kor 2,2)

 • charisz

Egy vérből

Egy vérből valók vagyunk, Te meg én! *

A dzsungelben így köszön a vadász, amikor idegen vadászterületre téved, hogy ne nézzék prédának vagy ellenségnek.

Egy a test és egy a lélek, amint hivatásunk is egy reménységre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. (Ef 4,5)

Testvérem! Egy vérből valók vagyunk Te meg én, Jézus Krisztus véréből! Nem vagyunk ellenségek, sem egymás prédái, közös az életünk és a hitünk, kívánjunk inkább egymásnak:

Jó vadászatot és tele gyomrot! *
(Hasznos munkát és boldog, örömteljes életet, áldást, békességet a mi Urunkban, Jézus Krisztusban.)

* Rudyard Kipling : A dzsungel könyve

 • charisz

A fürjek MÁR a levegőben vannak

Remek volt és mulatságos! Érdekes, hogy ez a két jelző jutott eszembe erről a pár napról ott Pécsen, a Mózes kurzusról.

Remek volt, mert

 • Mózest eddig is csíptem, de most valahogy kinyílt a személyisége. Jó fej volt!
 • valamilyen érdekes okból kifolyólag mindig volt valami mozzanata az életének és történetének, ami PONT passzolt. Ki hitte volna?!
 • rájöttem, hogy időnként saját magam "vezetésében" is nagy szükségem van tanácsra, és nem feltétlenül csak mások esetében tudom Mózes tapasztalatait felhasználni. De nem ám!
 • remekelt a Szentlélek és válaszokat adott. Korrekt volt!
 • rájöttem, hogy Istennel csakis barátok lehetünk, másnak lenni nem érdemes. Meg miért is?

Mulatságos volt, mert

 • az ott lévő emberek mulatságosak voltak. Mindenki szerencséjére!
 • Jézusnak szerintem nagyon jó a humora és ezt mi is átvettük. Még jó!
 • együtt lenni olyanokkal, akik nyitottak és barátságosak, az jó mulatság. Kimondhatatlanul!

Remek és mulatságos. Ez a kettő így együtt volt működőképes, nekem, szerintem.

Ancsa

Eufória

Azért mondtam nektek ezeket, (mondja Jézus) hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen. (Jn 15,11)

Bakos idegen szavak és kifejezések szótára szerint:
Az Eufória [gör, orv] fokozott, megokolatlan jókedv; kellemes közérzett, amelyet valamilyen idegbaj v. gyógyszer, kábítószer, ill. méreg okoz.*

Megokoljam? Segítek: nem idegbaj, nem kábítószer vagy méreg! De orvosság!

Azért járok húsz centivel a föld fölött, mert Jézus a szívembe költözött! **
* Bakos Ferenc Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai kiadó, Budapest, 1973.
** Pintér Béla és a csemeték: Szeret nem szeret. Áztam, fáztam.

 • charisz

Oldalak