Nagy utazás

Nagy utazás az életünk! *

Boldog az az ember, akit te segítesz,
akinek szíve zarándokútra készül.

Átkelnek a kiaszott völgyön és forrássá teszik azt,
és a korai eső is áldásodba öltözteti.
Erősségről erősségre mennek,
mígnem meglátják az istenek Istenét a Sionon. (Zsolt 84,8)

Boldog az az ember, aki tudja, hogy egy nagy utazás az életünk.
Boldog az, az ember, akinek szíve állandóan úton van, és szüntelenül az Úr felé tart.

Boldog az az ember, mert a nagy utazás vége a nagy találkozás!


Égi láz, az a sóvár égi láz, tőled kaptam majd meghaltam, majd elégtem én. *


* Presser Gábor

 • charisz

Pünkösd plusssz

Az élethez szükséges plusssz *

Mit csinálnak a tanítványok, miután találkoznak a feltámadt Jézussal? Mit csinálnak azután, hogy Jézus rájuk lehel és így szól: vegyétek a Szentlelket? (Jn 20,22)

Halászni mennek! Nem embereket, halakat. (Jn 21,3kk)

Jézus mennybemenetele után az apostolok imádkoznak, megválasztják Mátyást, hogy teljes legyen a tizenkettő, és aztán imádkoznak és imádkoznak. (ApCsel 1,12kk)

De mi van a nagy misszióval?

Aztán elérkezik a pünkösd napja, bumm! (ApCsel 2,1)

Az életükből hiányzó plusz megérkezik, összeáll a kép, amihez nem volt elég a Feltámadott Jézussal való találkozás, azt kipótolja a Szentlélek!

Az utolsó vacsoránál mondja Jézus:
Sok mondanivalóm volna számotokra, de még nem vagytok hozzá elég erősek, amikor azonban eljön a Szentlélek, ő majd... (Jn 16,12)

...most megérkezett!

Amikor Jézust a feltámadásról faggatják a szaddúceok, tesz egy kitételt:
Azért tévelyegtek mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát! (Mt 22,29) 

A Szentlélek ereje Isten hatalma, hiába ismerjük az írásokat és tudunk mindent, Pünkösd nélkül erőtlenek vagyunk és tévelygők!

Jöjj el Szentlélek és hozd el az életünkbe azt a szükséges pluszt, ami élővé, működőképessé tesz bennünket, az életünket, a tudásunkat, a szolgálatunkat!

* Plusssz tabletta reklám

 • charisz

Jégből vagyok

Jégből vagyok,
talán fel sem olvadok,
hát nyújtsd két kezed,
olvaszd fel jég szívemet!
*

Az emmauszi tanítványok szíve jéggé vált, amikor meglátták Jézust a kereszten. Amikor az úton találkoznak a Feltámadt Krisztussal, fel sem ismerik. De újra lángolni kezd a szívük, ahogy Jézus magyarázza Szentírást és megtöri a kenyeret. (Lk 24,32)

Zákeus fent a fa tetején várta, hogy lássa Jézust. Jézus amikor odaér, kinyújtja a kezét, Zákeus szíve nyomban felolvadt, és üdvösség köszöntött aznap arra házra. (Lk 19,1-10)

A Pünkösd ereje a szíveket megerősítő és lángra lobbantó Szentlélek! **

Jézus! Jégből vagyok, nélküled fel nem olvadok,
hát nyújtsd két kezed, olvaszd fel jég szívemet!


* Demjén Ferenc dala, a Megasztár 2. döntőjében nagy sikerrel énekeli el Molnár Ferenc Caramel
** A pünkösdi szekvenciából: Jöjj Szentlélek Istenünk (...) felmelengesd a fagyost!

 • charisz

Tanúságtétel, üzenetátadás, befogadás

Az evangélium hirdetésének legfőbb útja a tanúságtétel. Íme: itt és itt él valaki keresztény, vagy valamely keresztény csoport az emberek nagyobb közösségében. (…) Hitük egyszerűen és spontán módon kisugárzik a közéletre, és olyan értékeket fogadtatnak el maguk körül, amelyek fölötte állnak a szokott értékrendnek; kisugárzik másokra reményük is, amellyel olyasmiben remélnek, amit nem lehet látni, de még csak elképzelni sem. Csupán puszta életükkel, szavak nélkül is tanúságtétel ez. Akik őket látják, önkéntelenül is azt kérdezik maguktól: Miért ilyenek ők? Miért élnek így? Mi ad nekik erőt? Miért vannak itt? Az ilyen csöndes tanúságtétel magában véve is már erősen, eredményesen terjeszti a Jó Hírt. Ez az evangelizálás első lépése.

Hosszabb távon azonban az élet legszebb tanúságtétele is kevés, ha nem kíséri és igazolja az, amit Péter apostol így fejez ki: „Adjatok számot reménységetekről”. Ezt a reménységünket ki kell fejteni a Jézus Krisztusról szóló világos, egyértelmű beszéddel. A Jó Hírt, amelyet először az élet tanúságtétele mutatott be, előbb-utóbb az élet igéjének hirdetése kell, hogy kövesse. Addig nem lehet szó teljes értékű evangelizációról, amíg nem hirdetjük a názáreti Jézusnak, Isten Fiának nevét, tanítását, életét, ígéreteit, Országát és annak igazságait.(…) Ez az „üzenetátadás” az ún. kérügma, prédikáció, vagy katekézis oly fontos eszköze az evangelizálásnak, hogy gyakran azonos jelentésben használják e kettőt. Mégis azt kell mondanunk: maga a hithirdetés is csak része az evangelizálásnak.

Maga a hithirdetés ugyanis csak akkor éri el teljességét, ha az emberek megértik, befogadják, magukévá teszik és szívükkel ragaszkodnak hozzá. Befogadják az igazságot, amelyet Urunk jósága nyilvánított ki – de nemcsak az igazságot fogadják: be, hanem vele együtt magát a keresztény életprogramot is: a megújított életet, amiről az igazság szava beszél. Aki tehát befogadja az evangéliumot, az ragaszkodik az „Isten Országához”, a „megújult világhoz”, a dolgok megújult szemléletéhez, az új életmódhoz, a megváltozott és közösségi élethez.

VI. Pál pápa Evangelii Nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása a katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a mai világ evangelizálásáról 21-23. pont

Mit jelent evangelizálni?

Evangelizálni: Az egyház számára ez a szó annyit jelent, hogy vigye el a Jó Hírt az emberiség minden csoportjához, és az evangélium benső erejével alakítsa át az embereket. Így valósul meg maga az új emberiség: „Lásd újrateremtek mindent”. Új emberiség természetesen csak akkor alakulhat ki, ha előbb maguk az egyes emberek újulnak meg, a keresztségben újjászületve és az evangélium szerinti életben. Az evangelizálás célja, hogy létrehozza ezt a benső átalakulást. Azt is lehetne tehát mondani, hogy akkor beszélünk evangelizálásról, amikor az egyház magának az általa hirdetett isteni üzenetnek erejével megtéríteni igyekszik az egyes embereket és az emberi közösségeket; és megújítani törekszik mindent, ami az emberhez tartozik: munkáját, életét, közvetlen környezetét.

Az emberiség minden területét meg akarjuk újítani. (…) Az emberi élet területe az emberek általános értékítélete, érdeklődési körük, gondolkodásmódjuk, eszméik és eszményeik, amennyiben ellentétben állnak Isten szavával és üdvözítő tervével. (…) …evangelizálni kell magát az emberi kultúrát, illetve kultúrákat. Evangelizálni: nem felületesen, nem külsőségesen, nem díszletszerűen, de belülről, életet alakítva, gyökeresen.

VI.Pál pápa Evangelii Nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása a katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a mai világ evangelizálásáról 18., 20. pont

Megtisztulás

Ezen a kurzuson Isten számomra hatalmas dicsőségét, erejét és hatalmát mutatta meg. Megértettem mit jelent az, hogy Isten átformálja az embert Önmaga hasonlatosságára, amikor az fedetlen arccal szemléli Őt. A dicsőítésben valóban belenézhettem Iste "arcába". Számomra a fedetlen arc azt jelentette, hogy már nem bírtam és nem is akartam magam és Isten közé gátul rakni egy álarcot, hogy minden rendben. Azzal, hogy összetörten föladtam és megvallottam azt a szörnyű bűnt amit tettem és gondoltam és kértem Jézust, hogy cserélje ki a kőszívemet élő, hús szívre, hagytam hogy Isten szabadon cselekedjen az életemben. Talpraállított, kicserélte a szívem, megtísztított és megbocsátott, valamint megtanított megbocsátani. Magamnak és másoknak is. Egy teljesen más ember jött haza, egy olyan ember aki elkezdett végre Jézuson kívül másokat és önmagát is őszintén szeretni.

Isten valóvban ott van, ahol az Ő nevét hívják. Mindenkit buzdítok, hogy vegyen részt egy ilyen kurzuson, mert Isten minden képzeletét felül fogja múlni, és többé nem tud majd betelni az Ő jelenlétével.
 • nabi

Pápai mondatok az új evangelizációról

 • Eljött az új evangelizáció ideje.
 • Csak egy evagelizált Egyház képes evangelizálni.
 • Az új evangelizáció nem jelent új evangéliumot. Evangelizálni azt jelenti, hogy egy személyt hírdetünk: Jézust.
 • Az új evangelizáció célja: személyes döntésre segíteni az embereket Jézus Krisztus mellett.
 • Eljött az ideje, hogy az Egyház minden erejét az új evangelizációra fordítsa.
 • Az új lelkesedéssel történő új evangelizáció szilárd hitet feltételez. Ez a lelkesedés legyen apostoli munkátok pecsétje.
 • Az új evangelizáció elengedhetetlen feltétele, hogy sok és képzett evangelizátor legyen.
 • El kell kezdeni a világi hívők teljes, fokozatos, állandó képzését, olyan szervezetek által, melyek segítsék a kiképzők kiképzését és szervezzenek kurzusokat és iskolákat, egyházmegyei és nemzeti szinten, különösen is odafigyelve a szegények képzésére.
 • Hirdetni kell élő és vidám formában a kérügmát!
 • Az új evangelizáció szükségessé teszi az egész egyház lelkipásztori megtérését.
A Latin-amerikai Püspöki Konferenciák IV. Általános Konferenciája, 1989. II. János Pál pápa kezdő beszéde

Fülöp Kurzus, 2002. január 18-20, Szeged

Még a múlt évezredben vettem részt Feleségemmel együtt egy házaspároknak és atyáknak, szerzeteseknek tartott kurzuson, melyet a Házas Hétvége lelkiség szervezett.

Itt olyan élményekben volt részünk, melyek új útra terelték házasságunkat, újra szerelmesei lettünk egymásnak. Megértettem: - mit jelent a szentségi házasság, ahol férfi és nő ketten eggyé lesznek az Atya ölelő jelenlétében és gondoskodásában. De ki ez az Atya, ki Jézus?

Megismerkedésünk óta jártam templomba a párommal. A jegyesoktatás, az én elsőáldozásra és bérmálásra való felkészítésem egy projektbe tömörült :-).

A bérmálási szertartás előtt külön felhívták a figyelmünket, „lehet, hogy semmit sem fogtok érezni, vagy tapasztalni”. Így is történt.

Az érzés, a tapasztalás hosszú évekig tartó hiánya - bennem - azt váltotta ki, hogy ellangyosodott a kezdeti lelkesedésem és a „szokássá” vált vasárnapi templomlátogatás egy idő után nyűggé vált. A már említett házas kurzus után fellángolt bennem a keresés. Ha tényleg szentségi a házasságom, akkor tudnom kell, hogy ki Ő, hol van Ő?

 • Ilyen előzmények után hívott el egy ismerősöm egy lelkigyakorlatra, amit a Katolikus Karizmatikus Megújulásban „Fülöp kurzusnak” neveznek.

Két nap alatt Ádámtól, Évától kezdve a szerető Atyán keresztül eljutottunk egészen Jézusig, aki az Ő Szentlelke által ma is képes megmutatni azt bárkinek, hogy Isten létezik !!!

Azonnal kiderült, ez az, ami hiányzott az életemből, amióta a templomba betettem a lábamat…

Ő betöltött egészen az Ő Szentlelkével, átölelt a szeretetével és hagyta, hogy ott sírjak az Ő keblén, sirassam az elkövetett bűneimet. Azokat, melyekért az Atya az Ő Szent Fiát feláldozta. - Ő Jézus - és értem is megfeszítetett. Elvitte magával a bűneimet.

Nekem a megtérésemet nyújtotta, ajándékozta a Fülöp Kurzus. Igaz, keresőként mentem oda, de nem is sejtettem, hogy milyen erővel fog engem megtalálni Jézus…

Ha keresed Őt, ha még nem találkoztál Vele, ha hitedben megújulásra vágysz, akkor ott a helyed egy következő Fülöpön!!!

Légy áldott az Úrban! ZoliTesó

Üdvözülhetünk-e, ha nem hirdetjük az evangéliumot?

Kérjük a keresztényeket és minden evangelizálót, fontolja meg imádságban a mondottakat: hogy az emberek ugyan üdvözülhetnek Isten irgalmas kegyelméből egyéb utakon is, ha mi magunk nem is hirdetjük nekik az evangéliumot; -- de vajon mi magunk üdvözülhetünk-e, ha az evangéliumot nem hirdetjük: hanyagságból, félelemből, szégyenkezésből, amit Szt. Pál úgy fejez ki, hogy "az evangélium szégyene''. Mi lesz a mi örök sorsunk, ha esetleg téves alapállásból hagyunk fel az evangélium továbbadásával? Ez ugyanannyi volna, mint elárulni az isteni meghívást. Isten ugyanis azt akarja, hogy az evangélium magvát ember hintse el embertársa lelkébe. Rajtunk áll, hogy e mag fává terebélyesedik-e, gyümölcsöt terem-e? Őrizzük meg tehát a szív buzgóságát. Őrizzük meg azt az édes örömöt, hogy továbbadhatjuk az evangéliumot, még ha könnyek között vetünk is. Legyen bennünk ez a szándék szilárd elhatározássá, amitől senki sem tud eltéríteni.

VI.Pál pápa Evangelii Nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása a katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a mai világ evangelizálásáról 80. pont

Kettő meg kettő

- Mennyi kettő meg kettő?
- Négy!
- Négy? Kérdezz csak meg egy közgazdászt, ő azt válaszolja majd neked, hogy
- Attól függ, adom vagy veszem!

Isten Országában is így van, a kettő meg kettő nem négy, Istent nem tudjuk kiszámítani, és amikor megpróbáljuk, elveszítjük a lényeget, mert az Ő gondolatai nem a mi gondolataink, az Ő útjai nem a mi útjaink! (vö Iz 55,8)

Ellenségünk az ördög is, amikor Jézusunk meghalt a kereszten, azt gondolta, hogy győzőtt, hiszen kiszámolta: a messiás meghalt, nincs remény.

Csakhogy Jézust nem tarthatta fogva a sír, és feltámadt a halottak közül!

A kettő meg kettő, mennyi is? Isten Országában nem négy! Mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból!

Mi is változtassuk meg a gondolkozásunkat és ne legyünk többé hitetlenek, hanem inkább hívők!

 • charisz

Oldalak