A világi hívők apostoli tevékenysége

Az Isten népében összegyűlt és Krisztus egy testében egy fő alá foglalt világi hívők, bárkik legyenek is, arra hivatottak, hogy élő tagként a Teremtő jótéteményéből és a Megváltó kegyelméből kapott minden erejüket az Egyház növekedésére és folytonos megszentelésére fordítsák.

A világi hívek apostolsága részesedés magának az Egyháznak üdvözítő küldetésében, melyre maga az Úr rendeli őket a keresztséggel és a bérmálással. A szentségek pedig, különösen az Eucharisztia, közlik és táplálják azt az isten- és emberszeretetet, mely az egész apostolság lelke. A világi hívek különösen arra hivatottak, hogy jelenlévővé és tevékennyé tegyék az Egyházat olyan helyeken és körülmények között, ahol csak általuk lehet az Egyház a föld sójává. Így minden laikus a neki juttatott adományokból eredően egyszerre tanúja és eleven eszköze az Egyház küldetésének "Krisztus ajándékozásának mértéke szerint" (Ef 4,7).

E kivétel nélkül minden Krisztus-hívőt érintő apostolságon kívül más módokon is bevonhatók a világi hívek közvetlenebb együttműködésre a hierarchia apostoli munkájába, azon férfiak és nők módján, akik Pál apostolt segítették az evangélium hirdetésében, sokat fáradozva az Úrban (vö. Fil 4,3; Róm 16,3). Arra is alkalmasak, hogy a hierarchia fölvegye őket egyes olyan egyházi munkakörökbe, melyek lelki célt szolgálnak.

Minden laikusra vár tehát a nagyszerű feladat, hogy az üdvösség isteni terve minden idők és minden földrész valamennyi emberéhez egyre inkább eljusson. Ezért meg is kell kapniuk minden lehetőséget, hogy erőik szerint és koruk szükségleteinek megfelelően derekasan kivegyék részüket az Egyház üdvösségszerző munkájából.

A II. Vatikáni Zsinat LUMEN GENTIUM kezdetű dogmatikus konstitúciója az Egyházról 33. pont

Prófétai szerepünk és tanúságtételünk

Krisztus, a nagy próféta, aki az élet tanúságával és a szó erejével hirdette meg az Atya országát, dicsőségének teljes kinyilvánulásáig betölti prófétai küldetését, nem csupán a Hierarchia (Egyház) által, mely az ő nevében és hatalmával tanít, hanem a világi hívek által is, akiket tanúnak állít, és a hit érzékével és a szó kegyelmével ellát (vö. ApCsel 2,17-18; Jel 19,10), hogy az evangélium ereje a mindennapi életben, a családban és a társadalomban megnyilvánuljon. Az ígéret fiainak bizonyulnak, ha erősek a hitben és a reményben, jól fölhasználják a jelen pillanatot (vö. Ef 5,16; Kol 4,5), és türelmesen várják az eljövendő dicsőséget (vö. Róm 8,25). Ezt a reményt pedig ne zárják magukba, hanem folyamatos megtéréssel és küzdve "ennek a sötét világnak kormányzói, a gonosz szellemek ellen" (Ef 6,12) a világi élet struktúráin keresztül is fejezzék ki.

Miként az új törvény szentségei, melyek a hívők életét és apostolságát táplálják, az új ég és az új föld előképei (vö. Jel 21,1), úgy lesznek a világi hívek a remélendő dolgok hatásos hírnökei (vö. Zsid 11,1), ha megingás nélkül kötik össze a hit megvallását a hitből való élettel. Ez az evangelizáció, tudniillik Krisztus hirdetése az élet tanúságával és a kimondott szóval, sajátos jelleget és különleges hatékonyságot nyer attól, hogy a világ megszokott körülményei között történik.

E feladat szempontjából nagyon értékes a külön szentség által megszentelt életállapot, tudniillik a házas és családi élet. A világi hívek apostolságának kiváló iskolája és gyakorlótere ez, ahol a keresztény vallás az egész életet átjárja és egyre jobban átalakítja. A házastársak sajátos hivatása a családban, hogy egymásnak és gyermekeiknek a hitnek és Krisztus szeretetének tanúi legyenek. A keresztény család fennhangon hirdeti mind Isten országának jelenlévő erőit, mind a boldog élet reményét; példájával és tanúságával vádolja a világot a bűnről, és megvilágosítja azokat, akik keresik az igazságot.

Éppen ezért a világi hívek, még ha evilági dolgokkal foglalkoznak is, értékesen járulhatnak a világ evangelizációjához, s ezt meg is kell tenniük. Vannak közülük egyesek, akik a fölszentelt szolgák híján vagy üldöztetésük miatt képességeik szerint bizonyos szent szolgálatokat pótolnak; sokan mások minden erejüket az apostoli munkára áldozzák; de kivétel nélkül valamennyiüknek közre kell működniük a világban Krisztus országának terjesztésében és gyarapításában. A világi hívek tehát komolyan törekedjenek a kinyilatkoztatott igazság mélyebb megismerésére, és állhatatosan kérjék Istentől a bölcsesség ajándékát.

A II. Vatikáni Zsinat LUMEN GENTIUM kezdetű dogmatikus konstitúciója az Egyházról 35. pontja

Lejárt az idő

Amíg azt nem mondják, ma!


Hirdetem neketek, hogy lezártuk a 2005-ös, ménfőcsanaki János kurzusra való jelentkezést! Az idő el-, a létszám betelt.Aki még az idén szeretne János kurzuson résztveni, annak ajánlhatom a jászjákóhalmai János-kurzust, Bartha Angéla vezetésével. (részletek)

Szeretettel várom azokat, akik jelentkeztek, 2005. július 19., kedden 17:00 órakor. A többieknek pedig áldást, békességet kívánok a nyárra!

Kristóf

  • charisz

Pünkösd kurzus - Ménfőcsanak

Erővel és nagy hatalommal!

Mi kell ahhoz, hogy erővel és nagy hatalommal evangelizáljunk?

  • Először is az, hogy átjárjon bennünket az evangélium, hogy teljes nyíltsággal és mély meggyőződéssel tudjuk hirdetni Jézus Krisztus kereszthalálát és feltámadását.
  • Másodszor az, hogy az evangélium hirdetője összhangban legyen a Szentlélekkel, hogy Istenünk jelekkel, csodákkal és erőmegnyilvánulásokkal kísérje az igehirdetést.
  • Végül, de nem utolsó sorban pedig, a testvéri közösségben megnyilvánuló szeretet igazolja, hogy Jézus valóban él!

Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, nekünk is szükségünk van a Szentlélek kiáradására, egy új pünkösdre, ami átformál bennünket!

Többre vagy kíváncsi? Találkozzunk augusztus 13.-án szombaton 17:00-kor Ménfőcsanakon!

Kezdés: 

2005. augusztus 13., szombat 17.00 –

Befejezés: 

2005. augusztus 17., szerda 14.00 –

Jelentkezési határidő: 

2005. július 22., péntek

Iktatószám/Azonosító: 

HU-05-6

A szomjúság adománya

2005. február 18-20-ig vettem részt Zákányszéken egy Fülöp kurzuson. Tudjátok tele voltam kérdéssel. Kell-e ez nekem? De mégis menni akartam. Hittem benne, hogy Jézus hív oda és szerepel az Ő tervében, hogy ott legyek.

Olyan meghatározó volt számomra ez a lelki gyakorlat, hogy még a mai napig is sokszor eszembe jutnak az ott megértett és megtapasztalt dolgok. Elég sokan küzdenek azzal, ami miatt én is sokat szenvedtem. Volt egy rossz Istenképem. Lelki fejlődésem során különböző állomásokra érkeztem. Ez a Fülöp kurzus is egy ilyen, méghozzá meghatá­rozó állomás volt. Végre találkozhattam Isten végtelen szeretetével. Találkoztam az ATYÁVAL, aki úgy szeret engem, ahogy vagyok. Rájöttem, hogy nem kell pedáloznom nála, és nem kell rettegnem tőle, hogy mi lesz akkor, ha rosszat teszek... No persze ez nem azt jelenti, hogy most mar aztán nyugodtan csinálhatok mindenféle rosszaságot.

„Örök szeretettel szeretlek téged, azért vonzottalak kegyelemmel.” Jer 31,3

A Szent András Evangelizációs Iskolának ez az első állomása, ez a lelkigyakorlat. Mindig engedélyt kérnek az Egyháztól a lelkigyakorlat megtartására. Sőt, ott Zákányszéken a plébánost is meghívták. Minden nap tartott nekünk szentmisét.

A tanítók úgy szóltak Istenről, hogy csak ittam és ittam a szavakat: Mintha csak egy száraz szivacs lett volna a lelkem. Megtapasztaltam, hogy nagyon-nagyon gyenge vagyok, Isten szeretetében újra átéltem összetörtségemet. De nem hagyott el kegyelmével az Úr: a közös imában átadtam neki az életemet! És ekkor a Szentlélek nagyon szépen, ahogyan akkor engem kellett, megérintett. Adománya a szomjúság volt. Szomjat kaptam Istenre, szomjat, hogy belőle táplálkozzam. Megismertem az élő, közeli és szerető ISTENT.

Ha valaki szeretne találkozni a Szeretet-Istennel és megfürödni az Ő végtelen szeretetében az nyugodtan menjen el egy Fülöp kurzusra!

Kiss László

  • kisslaszlo

Újdonság: Elektronikus jelentkezés!

Kedves testvérek!

Kérésetekre egy újabb lehetőséggel bővült az oldal: a kurzusokra való elektronikus jelentkezéssel. Ezt elsősorban azoknak szánjuk, akik otthonosan mozognak az internet világában és könnyebbség számukra, hogy nem kell tollat ragadni, papírt kitölteni, postára adni, hanem „itt és most” gyorsan elintézhetik a jelentkezést. Ha ilyen vagy, akkor hajrá!

Azokra a kurzusokra lehet így jelentkezni, amelyek meghívója megtalalálható a honlapon. További információk a jelentkezés menüpont alatt.

János kurzus - Jászjákóhalma

Tanítványfaragás

Mit jelent Jézus tanítványának lenni?

Jézus személyesen hívta meg tanítványait, ahogy engem és téged is. Néven szólította őket, és azt mondta: „Kövess engem.” Jézus mellett új emberré lettek követői, amint elfogadták személyes Megváltójuknak, sőt Mesterüknek. Nekem is egyetlen és kizárólagos Mesterem van: Jézus, aki az életem.

Ha úgy látod, hogy növekedésre szorul Jézussal való tanítványi kapcsolatod, itt a helyed a kurzuson, amely a Szent András Evangelizációs Iskola „szíve” is egyben, mert megtanít arra, hogyan LEGYÉL a Mesterrel, hogy azután ugyanazt TEDD, amit Ő. Ez a tanítványság lényege.

A kurzus feltárja neked szíved indítékait és megmutatja, milyen mélységeket rejt még Jézus követése.

Megmutatja Igéje és Szentsége által, hogy milyen perspektívák állnak előtted, amire a mi Mesterünk hív.

Mert: „Elég a tanítványnak, ha olyan lesz mint a Mestere.” Mt 10,25

Számomra igen mély élmény volt elvégezni ezt a kurzust, de mialatt már többedszer vezettem, láthattam, hogy a résztvevők Isten-kapcsolata új erőre kapott de önmagukkal és másokkal való kapcsolatuk is, és ebből egy új látás, új döntés és új élet született.

János és András feltették a kérdést: „Mester hol lakol? Jézus pedig válaszolt: „Gyertek és nézzétek meg.” Vö.: Jn 1,38-39

Gyertek hát, nézzük meg mi is!

Bartha Angéla

Kezdés: 

2005. július 31., vasárnap 17.30 –

Befejezés: 

2005. augusztus 7., vasárnap 13.00 –

Jelentkezési határidő: 

2005. július 11., hétfő

Iktatószám/Azonosító: 

HU-05-26

XVI. Benedek: Miért élünk?

Pontosan így van: azért létezünk, hogy megmutassuk Istent az embereknek.

Nincs semmi sem szebb annál, amikor elér és meglep bennünket az Evangélium, Krisztus. Semmi sem szebb, mint ismerni Őt és közölni másokkal a vele való barátságot.

A Pápa számít(ott) rád!

Kedves fiatalok, az Egyháznak szüksége van rátok, szüksége van elkötelezettségetekre az Egyház szolgálatában. A pápa is számít rátok. Fogadjátok az Úr Lelkének tüzét, hogy az evangélium lelkes hírvivőivé váljatok!

II. János Pál Pápa szentbeszéde a VI. Ifjúsági Fórum résztvevőinek a St. Étienne du Mont templomban 1997. augusztus 23-n (XII. Ifjúsági Világtalálkozó, Párizs)
  • Jóbel

Oldalak