Fülöp kurzus Budapesten (okt. 7-9.)


Ha
  • meg akarod tapasztalni, hogy az Atya szeret Téged
  • személyes kapcsolatra vágysz Jézus Krisztussal
  • buzgó akarsz lenni a hitben a Szentlélek által

akkor várunk szeretettel a FÜLÖP-KURZUSON!

Kezdés: 

2005. október 7., péntek 16.30 –

Befejezés: 

2005. október 9., vasárnap 16.30 –

Jelentkezési határidő: 

2005. október 3., hétfő

Iktatószám/Azonosító: 

HU-05-32

Carpe diem

Carpe diem - Ragadd meg a napot!

Ez a horatiusi jelmondat az általános műveltség részévé vált, sokan ismerik, idézik: "Élj a mának!", hogy aztán mindent megtegyenek, ami ugyan szabad, de nem használ nekik és így kicsúszik az élet a kezükből.

Pál apostol hasonló szavakkal figyelmezteti a Kolosszéban (4,5), Efezusban (5,16) élő testvéreit és persze minket:

Testvéreim! Ragadjátok meg a napot!

Jól használjátok fel az időt, mert rossz napokat élünk!

Bölcsen viselkedjetek a kívülállók előtt, használjátok fel a kedvező alkalmat! Jól értékesítsétek az időt!

Éljünk Jézusnak a mai napon, mindig a mai napon, amíg azt nem kiáltják ma! Ne engedjük, hogy kicsússzon az idő a kezünkből!

  • charisz

Ceterum censeo

Ceterum censeo - Egyébként az a véleményem

Plutarchos Cato római szenátronak (i.e. 234-149) tulajdonítja ezt a mondást, aki arról híresült el, hogy akármiről szólalt is fel a szenátusban, mindig ezekkel a szavakkal zárta a beszédét:

Cetrum censeo Carthaginem esse delendam
Egyébként az a véleményem Karthagót le kell rombolni!

Természetesen ez volt a római birodalom érdeke, és bár Cato nem érte meg, Karthagót lerombolták, felszántották, és sóval beszórták a helyét.

Szent Pálnak, atyánknak a hitben, is van egy ilyen "ceterum censeo"-ja, amit a fogságból ír újra és újra a Filippi levélben (3,1 és 2,18;4,4), ma hallgassuk meg újra:

Egyébiránt, testvéreim, örvendezzetek az Úrban!
Nekem nem terhes, hogy ugyanazt írjam nektek, titeket viszont megerősít.

Természetesen ez volt a filippiben élő egyház érdeke, és a mi érdekünk is, mert Isten Országa nem itt van, vagy ott van, hanem bennünk és közöttünk.

  • charisz

Mennyegzős ruha

Mennyegzős ruha? Az meg mi a csuda?

Ma hadd beszéljen egyedül Isten Igéje! Kommentár nélkül.

Örvendezve örvendek az Úrban, ujjong lelkem az én Istenemben, mert az üdvösség ruháiba öltöztetett engem, az igazság palástját terítette rám; mint a vőlegényre, aki fölteszi fejdíszét, és mint a menyasszonyra, aki ékszereivel díszíti magát. (Iz 61,10)

Vesd le, Jeruzsálem, gyászod és nyomorúságod ruháját, és öltözzél annak a dicsőségnek díszébe és pompájába, melyet megad neked Isten örökre. (Bár 5,1)

Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust! (Róm 13,14a)

És öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére igazságban és valódi szentségben teremtetett. (Ef 4,24)

Öltsétek tehát magatokra, mint Isten szent és kedves választottjai, az irgalom érzületét, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést! (Kol 3,12)

Mindezek fölött pedig: öltsétek magatokra a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke! (Kol 3,14)

  • charisz

Neked még nincs?

- Neked még nincs mennyegzős ruhád?
- Honnan lenne?

- Vettem!
- Vétel!*

A Máté evangéliumban** olvashatjuk egy királyi mennyegző történetét.

Miután a király elkészítette a mennyegzőt, és nem jöttek el a meghívottak, az utakról kényszerítették be a vendégeket.

Aztán egy érdekes jelenet, egy ember, akin nincs mennyegzős ruha. Honnan lenne rajta, hiszen az utcáról szedték össze?

Egy királyi mennyegzőn a király maga ajándékoz ünneplőt a meghívottaknak.

A kérdés már csak az, miért nem viselte? Vagy a királyt megkerülve jött be? Hogy tudta kijátszani a szolgákat?

- Neked van már mennyegzős ruhád?
- Honnan lenne?
- Felvettem!

- És ugye ma is viseled?

A szolgákat még meg lehet kerülni, de a királyok Királyát, aligha!

 

* Rapülők/Rapeta/Hattyúdal - Geszti Péter után szabadon (Az eredetiben: Neked még nincs Rapülők lemezed? Honnan...
Ötlet: Basa Viktor, powered by Charisz & HS
** Mt 22,1-14

  • charisz

Fülöp kurzus Budapesten

Egy csodálatos ajándék Istentől - csak Neked!

Isten szeret

Szeretettel hívunk és várunk Téged, valamint ismerősödet, barátodat egy szeptember végi Fülöp kurzusra Budapesten. ...Hogy, ami megszokás és hagyomány, az szeretetté és odaadássá váljon...

Kezdés: 

2005. szeptember 30., péntek 17.00 –

Befejezés: 

2005. október 2., vasárnap 14.00 –

Jelentkezési határidő: 

2005. szeptember 20., kedd

Iktatószám/Azonosító: 

HU-05-31
  • Anita

Közösség és küldetés

Mivel tehát a közösség közösséget teremt, és saját természeténél fogva annak közösségi küldetését hozza létre, Jézus ezért mondja tanítványainak: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, s arra rendeltelek, hogy elmenjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt.”

A közösség és a küldetés egymással mélyen összekapcsolódnak és kölcsönösen átjárják egymást, valamint egybefonódnak olyannyira, hogy a közösség a küldetés forrása és gyümölcse, ezért a közösség missziós jellegű, a misszió pedig a közösségre irányul. Ugyanaz a Lélek, aki az Egyházat összegyűjti és egyesíti, küldi, hogy hirdesse az evangéliumot „a földkerekség végső határáig”.

Tehát az Egyház küldetését tekintve az Úr nagy felelősséget bíz az Isten népének többi tagjával közösségben lévő világi Krisztus-hívőkre, amint a II. Vatikáni Zsinat atyái is elismerték: „A fölszentelt pásztorok jól tudják, hogy a világi hívők mennyire javára vannak az egész Egyháznak. A pásztorok ugyanis tudják, hogy Krisztus nem arra rendelte őket, hogy egyedül hordozzák az Egyház üdvözítő küldetését a világ felé, hanem az ő nagyszerű hivataluk az, hogy úgy gondozzák a híveket és ismerjék el az ő szolgálataikat és karizmáikat, hogy valamennyien a maguk módján együtt munkálkodjanak a közös művön.

II. János Pál pápa CHRISTIFIDELES LAICI kezdetű szinodus utáni apostoli buzdítása a világi hívőknek az Egyházban és a világban betöltött hivatásáról és küldetéséről

Kedves testvérek, megvolt...

Kedves testvérek, megvolt a Pünkösd kurzus, és nem bántuk meg... A Szentlélek ott volt, dolgozott velünk és rajtunk, én élveztem, még ha nagyon el is fárasztott a nyári iskola. Tanulság: tényleg kell elé a Pál kurzus, vagy aktív evangelizáló munka a résztvevők részéről, hogy ne csak egy gyógyító alkalmat tartsunk. Akiknek ez nem volt meg, azok számára bizony néha magas volt a léc, nehéz volt átugrani, ez derült ki számomra a résztvevők értékeléséből.

A team, Anita, Angéla, Égető Ildikó, Csiszér Laci és Dani, nagy segítségem volt, kívánom minden kurzusigazgatónak, hogy legalább ilyen jó legyen a teamje, akkor nyugodtan alhat (ha jut rá ideje...)

Tünde-Lidia

  • btlidia

Oldalak